مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشکده روانشناسی دانشگاه ازاد ایلامی واحد تهران مرکزی.(نویسنده مسول)

3 مدیر گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود.
روش کار: جامعه آماری شامل زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با دامنه سنی 20-40 مراجعه کننده به ساختمان پزشکان ابن سینا تهران در سال 1398بود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند با همتا سازی و همگن کردن بر اساس تجرد و تاهل و سن و تحصیلات  و با جایگزینی تصادفی در گروه ها صورت گرفت، تعداد نمونه 45 نفر در گروه درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل(هر گروه شامل 15 نفر )جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک ساخته کرونین و همکاران1998بود.  پس از تکمیل پیش آزمون، گروه های مداخله9 جلسه مداخله را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل طی این مدت مداخله ای دریافت نکرد.: داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات کیفیت زندگی بر حسب عضویت گروهی (گروههای آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  بنابراین، درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات کیفیت زندگی شده است (05/0 P<). همچنین بین میزان اثر بخشی درمان هیجان مدار در مقایسه با درمان شناختی رفتاری در کیفیت زندگی از نظر آماری تفاوت معنادار نمی باشد. علاوه بر آن نتایج نشان داد که اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در مرحله پیگیری تداوم داشته است . نتیجه گیری: بنابراین، درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری یک روش موثر برای افزایش کیفیت زندگی در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Emotional Focused therapy with Cognitive Behavioral therapy on the Quality of life in Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Nina Jamalomidi 1
  • Fariba Hassani 2
  • Roya Kochakentezar 3
1 Islamic Azad University&#039; Central Tehran Branch
2 Faculty of psychology,Islamic Azad University, central Tehran Branch
3 Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branchو ]قشد.
چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study was to determine the difference between the effectiveness of emotional focused therapy and cognitive -behavioral therapy on quality of life in obese women with PCOS.
Materials and Methods: The statistical population consisted of all women with(pcos)in the age range of 20-40 who referred to IbnSina clinic in Tehran in  2019. The sampling method of this study was purposive sampling by matching and homogenizing based on celibacy, marriage, age and education and by random substitution in groups  were replaced.The research instrument was the Health-Related Quality of Life Questionnaire for Patients with PCOS developed by Cronin et al. 1998. After completing the pretest, the intervention groups received 9 sessions of intervention while the control group did not receive any intervention during this period.Results: Data were analyzed using multivariate analysis of variance with repeated measures.
Results: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of quality of life in terms of group membership (experimental groups and control group) in the post-test stage. Therefore, emotion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy improved quality of life scores compared to the control group (P <0.05). Also there is no statistically significant difference between the effectiveness of emotion-based therapy compared to cognitive-behavioral therapy in quality of life. The results showed that the effectiveness of emotional-focused therapy and cognitive-behavioral therapy on quality of life in the follow-up phase was continuous.
 Conclusion: emotion focused therapy and cognitive-behavioral therapy is an effective way to increase the quality of life in obese women withPCOS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional-Focused therapy
  • cognitive-behavioral therapy
  • quality of life
  • obesity
  • poly cystic ovary syndrome