مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر عملکرد خانواده، کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به بیش فعالی /کمبود توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

2 استاد یار روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3 استادیار روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

مقدمه: اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ADHD[1]شایعترین اختلالهای روانپزشکی است که از کودکی آغاز میشود و یک مسئله مهم بهداشت روانی جامعه به حساب می آید. این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر عملکرد خانواده، کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به ADHD انجام گرفت .
روش کار:  پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی با سه گروه به‌صورت پیش آزمون-پس آزمون می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه مادران دارای کودک بیش فعال   شهر بجنورد تشکیل می دهند . از جامعه‌ی آماری تعداد 48 نفر، به‌صورت روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت انتصاب تصادفی به دو گروه آزمایشی تخصیص داده شد. در ابتدا از هر دو گروه پیش‌آزمون اخذ ‌گردید که شامل پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین و همکاران؛1980)، ، پرسشنامه مهار هیجانی و پرسشنامه همدلی بود.
یافته ها : نتایج نشان داد که پس از تعدیل میانگین های پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین میانگین گروههای آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد. به عبارت دیگر، درمان ذهن آگاهی و فراشناخت باعث بهبود در عملکرد خانواده، همدلی و کنترل هیجانی مادران دارای کودک بیش فعال شده و تاثیر مطلوبی روی آنها به جا گذاشته است.
بحث و نتیجه گیری : به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که روشهای درمانی روی متغیرهای مورد عملکرد خانواده ،کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به بیش فعالی /نوجه تایر معناداری داشته است.
 
[1] . Attentiion Deficit/Hyperativity Disorder

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of mindfulness and metacognition therapy on family functioning, emotional control and emotional empathy of mothers with children with ADHD

نویسندگان [English]

  • Masoome Yazdani 1
  • Mahdi Qasemi Motlagh 2
  • Abolfazl Bakhshi Pour 3
1 Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University of Bojnourd
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Islamic Azad University, Bojnourd Branch
3 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Islamic Azad University, Bojnourd Branch
چکیده [English]

Introduction: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder ADHD is the most common psychiatric disorder that begins in childhood and is an important mental health issue in the community. This study was conducted to compare the effectiveness of mindfulness and metacognition therapy on family functioning, emotional control and emotional empathy of mothers with children with ADHD.
Methods: The present study is an applied and quasi-experimental study with three groups as pretest-posttest. The statistical population of this study consists of all mothers with hyperactive children in Bojnourd. From the statistical population, 48 people were selected by purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups. Initially, pre-test was taken from both groups, which included the Family Functioning Questionnaire (Epstein et al., 1980), the Emotional Control Questionnaire and the Empathy Questionnaire.questionnaire, an emotional control questionnaire, and an empathy questionnaire.
Results: The results showed that after adjusting the pre-test means, there was a significant difference between the means of the experimental and control groups in the post-test. In other words, the treatment of mindfulness and metacognition has improved family functioning, empathy and emotional control of mothers with hyperactive children and has had a positive effect on them.
Discussion and Conclusion: In general, according to the obtained results, it can be stated that the treatment methods had significant effects on the variables of family functioning, emotional control and emotional empathy of mothers with children with hyperactivity / tire nodule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyperactivity
  • Emotional empathy
  • emotion control
  • Family performance