تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام شهر، ایران.

چکیده

مقدمه
یکی از راهکارهای توسعه پایدار، توجه به آموزش عالی و الگوی بهره­وری اعضای هیات علمی است. پژوهش حاضر با هدف ایجاد تحول در دانشگاه ها از طریق ارائه الگوی بهره­وری اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی شکل‌دهی شده است.
روش کار
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر داده­ها، آمیخته اکتشافی و از نظر اجرا داده بنیاد و طولی مقطعی بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری کیفی مشتکل از افراد خبره و صاحب نظران و مطلعین کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی اقدام به نمونه گیری شد. جامعه آماری کمی متشکل از کلیه اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 7103 بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 364 نفر تعیین شد. برای جمع­آوی داده­ها در مرحله کیفی از روش کتابخانه­ای و روش میدانی و در مرحله کمی از روش میدانی استفاده شد. برای تعیین اعتبار ابزار مرحله کیفی از تکنیکهای حصول اشباع نظری، استفاده از رویه­های ویژه کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانه­ها استفاده شد. در مرحله کمی برای سنجش پایایی از روایی محتوایی و برای سنجش پایایی از ضرایب چولگی و کشیدگی و آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج
تحلیل داده­های کیفی با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل داده­های کمی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. در نهایت الگوی بهره­وری اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی با 5 بعد، 16 مولفه و 102 شاخص بدست آمد.
نتیجه­گیری
الگوی ارائه شده می تواند در دانشگاه های ایران برای بهره­وری اعضای هیات علمی و نیز برای آسیب شناسی آن، مورداستفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The transformation in the university by drawing the productivity pattern of faculty members

نویسندگان [English]

  • Alireza Heydari Tafreshi 1
  • Gholam Hosein Heydari Tafreshi 2
  • Abbas Khorshidi 3
1 PhD student, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the strategies for sustainable development is to pay attention to higher education and the productivity pattern of faculty members. The present study has been formed with the aim of creating change in universities by presenting the productivity model of faculty members in the region of eight Islamic Azad universities.
Method: This research was applied in terms of purpose; in terms of data, exploratory mix and in terms of implementation of longitudinal and cross-sectional data. In the qualitative phase, the qualitative statistical population consisted of key experts, experts and key informants in the subject area of the research that were sampled based on an informed and purposeful approach. The population of the study consisted of 7103 faculty members of Eight Islamic Azad University, which based on Cochran formula, the sample size was 364. For data collection, library and field method were used in qualitative phase and field method in quantitative phase. Theoretical saturation techniques, specific coding procedures, and symbols and symbols analysis were used to determine the validity of the qualitative stage tool. Content validity was used to measure reliability and Cronbach's alpha coefficients of skewness and elongation were used to measure reliability.
Results: Qualitative data analysis was performed using theoretical coding method and quantitative data analysis was performed using structural equation modeling. Finally, the productivity model of the faculty members of the eight Islamic Azad University with 5 dimensions, 16 components and 102 indicators was obtained.
Conclusion: The proposed model can be used in Iranian universities for the benefit of faculty members and also for its pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity Model
  • Educational
  • Research
  • Service
  • Professional and Organizational Growth