طراحی مدل بازاریابی گردشگری پزشکی با استفاده از رویکرد داده بنیاد"یک مطالعه کیفی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل نگرش احساسی در تصمیم گیری های خرید مشتریان در بازارهای خدمات بوده است.
روش کار:  رویکرد این مطالعه از نوع کیفی و استفاده از رویکرد داده بنیاد بوده است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران، کارشناسان، پزشکان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران، معاونان درمان و بهداشت دانشگاه که دارای سابقه مدیریتی در بیمارستان ها و مراکز گردشگری پزشکی در ایران بودند تشکیل شده و محقق با انجام 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است.
نتایج: محقق تحقیق خود را در قالب یک مدل شامل شش بعد، رضایت از برند مرکز گردشگری، اعتماد به برند درمانی مرکز گردشگری پزشکی تنوع خدمات درمانی، بازاریابی گردشگری پزشکی، بسته درمانی مناسب، وفاداری به برند مرکز درمانی،  و سی و یک بعد فرعی ارائه کرده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد وجود برخی عوامل مثل، توانمندسازی کارشناسان واحدهای بیماران بین‌الملل، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای گروه پزشکی، مدیریت کارگزاران گردشگری پزشکی، ارتقا سطح بازاریابی و تبلیغاتی بین‌المللی، نظارت و مدیریت کیفیت و هزینه، توجه به استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک ملی و بین‌المللی با ذی‌نفعان گردشگری پزشکی می‌تواند در جهت توسعه گردشگری پزشکی  در ایران موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a medical tourism marketing model by using the Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Mansouri 1
  • Hasan Esmalpour 2
  • Hamidreza Saeednia 3
1 PhD student, Department of Business management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Business management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to design an emotional attitude model in customers' purchasing decisions in Service markets.
Methods: The approach of this study was qualitative and used the foundation data approach. The statistical population of this study includes managers, experts, physicians of public and private hospitals in Tehran, medical assistants of the university who had a managerial background in hospitals and medical tourism centers in Iran and the researcher was satisfied with 15 nterviews.
Results:  The researcher presents his research in the form of a model including six dimensions, satisfaction with the brand of the tourism center, trust in the brand therapy of the medical tourism center, diversity of medical services, marketing of medical tourism, appropriate treatment package, loyalty to the brand of the medical center, and thirty-one sub-dimensions has done.
Conclusion: The results show that the empowerment of experts in international patient units, the development of professional skills of the medical department, the management of medical tourism agents, the promotion of international marketing and advertising, quality and cost monitoring and management, attention to the standards of the Ministry of Health and Medical Education and "International and joint national and international cooperation agreements with medical tourism stakeholders can facilitate the development of medical tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Tourism Marketing
  • Medical Tourism
  • Grounded Theory