بررسی سرولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوکارا در بیماران مبتلا به اپیلپسی به روش الایزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

2 استادگروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

3 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری، ایران

4 استادیارگروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران. مرکز تحقیقات سالک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد گروه ایمونولوژی،مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

6 استادیار بیماری‌های مغز و اعصاب، گروه بیماری‌های مغز و اعصاب، بیمارستان قائم، مشهد،مشهد، ایران

7 استادیارگروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اپیلپسی از شایعترین اختلالات مغز و اعصاب است. بررسی عوامل عفونی حاکی از نقش برخی از انگلها از جمله توکسوکارا در ایجاد حملات ناشی از اپیلپسی می باشد. از آنجایی که توکسوکاریازیس یک عفونت زئونوز کرمی قابل پیشگیری است با شناسایی و درمان آن می توان از پیامدهای ثانویه اپیلپسی از جمله تشنج جلوگیری کرد. این پژوهش جهت تعیین آنتی بادی های ضد توکسوکارا در بیماران اپیلپسی برای اولین بار در استان خراسان رضوی انجام شد.
 
روش کار: این مطالعه برروی 60 بیمار دارای اپیلپسی در سال 98-97 در شهر مشهد، که متخصص مغز و اعصاب بیماری آنها را بررسی و تایید نموده بود، انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه وتکمیل پرسشنامه دموگرافیک  نمونه خون بیماران جمع آوری و سرم ها جهت بررسی آنتی بادی ضد توکسوکارا به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند.
 
نتایج:از 60 مورد بیمار مورد بررسی 34 مورد(6/56%) زن و 26 مورد (4/43%) مرد بودند و در محدوده سنی 67-16 قرار داشتند. 41 نفر ساکن شهر (4/68%) و 19 نفر ساکن روستا (6/31%) بودند. در بین مبتلایان به اپیلپسی در این مطالعه 10 نفر (6/16%) سابقه خاک خواری داشتند و 44 نفر (4/73%) بدون سابقه خاک خواری بودند و در 6 بیمار وضعیت خاک خواری نامشخص بود. در نمونه یک بیمار آنتی بادی های ضد توکسوکارا (67/1%) مثبت گردید.
 
نتیجه گیری: شیوع آنتی بادی ضد توکسوکاریازیس در بیماران مبتلا به اپیلپسی در مشهد بسیار پایین می باشد. به احتمال زیاد نمی توان علائم بالینی بیماری وآسیبهای وارده به سیستم عصبی این بیماران را به توکسوکارا در این منطقه ارتباط داد. همچنین ارتباط معناداری بین شیوع توکسوکاریازیس و اپیلپسی در استان خراسان رضوی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological Investigation Of Anti- Toxocara Antibodies in Epileptic Patients with ELISA Method

نویسندگان [English]

 • Razieh Nejati Hoseini 1
 • Fariba Berenji 2
 • Shirzad Gholami 3
 • Mehdi Zarean 4
 • Mahmoud Mahmoudi 5
 • Fariba Zemorshidi 6
 • Elham Moghaddas 7
 • Bibi Razieh Hosseini Farash 7
 • Mohsen Najjari 7
 • Omid Ahmadi 1
1 Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Parasitology and Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
4 Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Department of Neurology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
7 Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Epilepsy is one of the most common neurological disorders. Examination of infectious agents indicates the role of some parasites, including toxocara, in causing epileptic seizures. Because toxocariasis is a preventable zoonotic worm infection, its detection and treatment can prevent the secondary consequences of epilepsy, including seizures. This study was performed for the first time in Khorasan Razavi province to determine anti- toxocara antibodies in epilepsy patients.Materials and Methods: The study was performed on 60 patients with epilepsy who were examined and confirmed by a neurologist and after obtaining informed consent and completing the demographic questionnaire, the patient's blood samples were collected and serums were tested for anti- toxocara antibodies by ELISA method.
Results: The results of ELISA were positive in 1 patient (1.67%).
Conclosion: The prevalence of antitoxocariasis in patients with epilepsy in Mashhad is very low. It is unlikely that the clinical signs of the disease and the damage to the nervous system of these patients can be related to Toxocara in this area. In addition, no significant relationship was observed between the prevalence of toxocariasis and epilepsy in Khorasan Razavi province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxocariasis
 • Epilepsy
 • ELISA
 • Khorasan Razavi
 1. Allahdin S, Khademvatan S, Rafiei A, Momen A, Rafiei R. Frequency of Toxoplasma and Toxocara sp. antibodies in epileptic patients, in south western Iran. Iranian journal of child neurology. 2015;9(4):32.
 2. Finsterer J, Auer H. Neurotoxocaríase. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2007 Oct;49(5):279-87.
 3. Berenji F, Pouryousef A, Abdolmajid FA, Mahmoudi M, Salehi M, Khoshnegah J. Seroepidemiological study of toxocariasis in the owners of domestic cats and dogs in Mashhad, Northeastern Iran. Iranian journal of parasitology. 2016 Apr;11(2):265.
 4. Shamsian SA, JavadSayedi S. Frequency of Toxocariasis Among Asthmatic Children in Northeastern Iran. Archives of Clinical Infectious Diseases.;14(6).
 5. Liao CW, Fan CK, Kao TC, Ji DD, Su KE, Lin YH, Cho WL. Brain injury-associated biomarkers of TGF-beta1, S100B, GFAP, NF-L, tTG, AbetaPP, and tau were concomitantly enhanced and the UPS was impaired during acute brain injury caused by Toxocara canis in mice. BMC infectious diseases. 2008 Dec;8(1):84.
 6. Magnaval JF, Glickman LT, Dorchies P, Morassin B. Highlights of human toxocariasis. The Korean Journal of Parasitology. 2001 Mar;39(1):1.
 7. Quattrocchi G, Nicoletti A, Marin B, Bruno E, Druet-Cabanac M, Preux PM. Toxocariasis and epilepsy: systematic review and meta-analysis. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2012 Aug;6(8).
 8. Fong CY, Hung A. Public awareness, attitude, and understanding of epilepsy in Hong Kong

 Special Administrative Region, China. Epilepsia. 2002 Mar;43(3):311-6.

 1. Forsgren I, Beghi E, Ekman M. Cost of epilepsy in Europe. European journal of neurology. 2005 Jun;12:54-8.
 2. Berenji F, Rudy AG, Abdolmajid FA, Tavassoli M, Bazaz MM, Sangani GS. Soil contamination with Toxocara spp. eggs in public parks of Mashhad and Khaf, north east of Iran. Iranian journal of parasitology. 2015 Apr;10(2):286.
 3. Othman AA, Abdel-Aleem GA, Saied EM, Mayah WW, Elatrash AM. Biochemical and immunopathological changes in experimental neurotoxocariasis. Molecular and biochemical parasitology. 2010 Jul 1;172(1):1-8.
 4. Carod-Artal FJ. Tropical causes of epilepsy. Revista de neurologia. 2009;49(9):475-82.
 5. Kaplan M, Kalkan A, Hosoglu S, Kuk S, Özden M, Demirdag K, Ozdarendeli A. The frequency of Toxocara infection in mental retarded children. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 2004 Mar;99(2):121-5.
 6. Kaplan M, Kalkan A, Hosoglu S, Kuk S, Özden M, Demirdag K, Ozdarendeli A. The frequency of Toxocara infection in mental retarded children. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 2004 Mar;99(2):121-5.
 7. Akyol A, Bicerol B, Ertug S, Ertabaklar H, Kiylioglu N. Epilepsy and seropositivity rates of Toxocara canis and Toxoplasma gondii. Seizure. 2007 Apr 1;16(3):233-7.

16 . برنجی, حقانی, فتی, عبدالمجید, محمودی, محمود, صالحی. بررسی سرولوژیک توکسوکاریازیس در بیماران هایپرائوزینوفیلی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 2015 Mar 21;58(1):26-31.‎

 1. Arpino C, Gattinara GC, Piergili D, Curatolo P. Toxocara infection and epilepsy in children: a case‐control study. Epilepsia. 1990 Feb;31(1):33-6.
 2. 18. Nicoletti A, Bartoloni A, Reggio A, Bartalesi F, Roselli M, Sofia V, Chavez JR, Barahona HG, Paradisi F, Cancrini G, Tsang VC. Epilepsy, cysticercosis, and toxocariasis: a population-based case-control study in rural Bolivia. Neurology. 2002 Apr 23;58(8):1256-61.
 3. Nicoletti A, Sofia V, Mantella A, Vitale G, Contrafatto D, Sorbello V, Biondi R, Preux PM, Garcia HH, Zappia M, Bartoloni A. Epilepsy and toxocariasis: a case–control study in Italy. Epilepsia. 2008 Apr;49(4):594-9.
 4. Winkler AS, Blocher J, Auer H, Gotwald T, Matuja W, Schmutzhard E. Anticysticercal and antitoxocaral antibodies in people with epilepsy in rural Tanzania. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2008 Oct 1;102(10):1032-8.
 5. Singh G, Bawa J, Chinna D, Chaudhary A, Saggar K, Modi M, Sander JW. Association between epilepsy and cysticercosis and toxocariasis: A population‐based case–control study in a slum in India. Epilepsia. 2012 Dec;53(12):2203-8.
 6. Zibaei M, Firoozeh F, Bahrami P, Sadjjadi SM. Investigation of anti-Toxocara antibodies in epileptic patients and comparison of two methods: ELISA and Western blotting. Epilepsy research and treatment. 2013;2013
 7. El-Tantawy NL, El-Nahas HA, Salem DA, Salem NA, Hasaneen BM. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Toxocara spp. in children with cryptogenic epilepsy. Am J Infect Dis Microbiol. 2013 Jan 23;1(5):92-5.
 8. . Modi M, Singh R, Goyal MK, Gairolla J, Singh G, Rishi V, Thakur JS, Sehgal RK, Garg VK, Khandelwal N, Kharbanda PS. Prevalence of epilepsy and its association with exposure to toxocara canis: a community based, case–control study from rural northern India. Annals of Indian Academy of Neurology. 2018 Oct;21(4):263.