اثربخشی آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس بر سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر افزایش سلامت عمومی  بر اساس آموزش مهارت­های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس در دانش آموزان دبیرستانی بود.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون، پس آزمون گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش  شامل دانش آموزان  دبیرستان­های منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 99-98 بود. در این پژوهش تعداد 45 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دانش آموز در گروه آزمایش مهارت­های هیجانی- اجتماعی، 15 دانش آموز در مدیریت استرس و 15 دانش آموز در گواه). گروه­های آزمایش مداخله مهارت­های هیجانی- اجتماعی (گلمن، پارسا، 1397) و مدیریت استرس (جزایری، 1397) را طی 7 جلسه 90 دقیقه­ای دریافت نمودند. ابزارهای ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سواری، 2011) و سلامت عمومی )28(GHQ- (گلدبرگ، 1979) بودند. داده­های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقببی بنفرونی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد آموزش مهارت­های هیجانی- اجتماعی، مدیریت استرس بر سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستانی تاثیر معنادار دارد(p<0/001) . نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین میزان اثربخشی این دو مداخله نیز تفاوت معنادار وجود داشته (p<0/001) و آموزش مدیریت استرس نسبت به آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی تاثیر بیشتری بر سلامت عمومی دانش آموزان داشته است.
نتیجه گیری: یافته­های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند آموزش مهارت­های هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس می­تواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت افزایش سلامت عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of social-emotional skills training and stress management on general health in high school students

نویسندگان [English]

  • Asgar Poursalehi 1
  • Malek Mirhashemi 2
1 PhD Student in Psychology. Islamic Azad University. Rodhen Branch Iran.
2 Associate Professor. Department of Psychology. Islamic Azad University. Rodhen Branch. Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to increase general health based on teaching social-emotional skills and stress management in high school students.
Methods: The present study was a quasi-experimental with a pretest, posttest design with a control group and a two-month follow-up period. The statistical population of the study included high school students in Tehran's 15th district of education in the academic year of 1998-99 (15 students in the experimental group of emotional-social skills training, 15 students in stress management training and 15 students in the control group). They received a separate form in 7 sessions of 90 minutes. The questionnaires used in this study included the academic procrastination questionnaire (Riding, 2011) and general health questionnaire 28 (GHQ- (Goldberg, 1979)). Repeated measurements and Bephrone follow-up post hoc test were analyzed.
Results: The results showed that emotional-social skills training and stress management have a significant effect on increasing the mental health of high school students (p <0.001). In addition, the results of the follow-up test showed that there was a significant difference between the effectiveness of these two interventions (p <0.001) and stress management training had a greater effect on mental health of the students than emotional-social skills training.
Conclusion: The findings of this study indicated that the training of emotional-social skills and stress management can be used as an effective training to increase mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional-social skills
  • Stress management
  • General health
  • Students