تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های مولد کارباپنماز در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

2 گروه باکتری شناسی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ظهور وگسترش سریع اسینتوباکتر بومانی های مقاوم به کارباپنم در سراسر دنیا گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های مولد کارباپنماز در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی  جدا شده  از بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شهر تهران انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر 99 ایزوله بالینی اسینتوباکتر بومانی جمع آوری شده از یک بیمارستان آموزشی درمانی تهران، با تست های بیوشیمیایی و PCR تایید شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و E-test تعیین گردید. فراوانی ژن های  مولد کارباپنماز با استفاده از PCR تعیین گردید.
نتایج:  بیشترین و کمترین مقاومت به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکسازین (100 %)  و مینوسایکلین(2/21%) مشاهده شد. همچنین 97 سویه‌ (97/97 %) الگوی مقاومت MDR را نشان دادند. در تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی به روش  E-test برای آنتی‌بیوتیک ایمیپنم 9/93 % ایزوله ها مقاوم بودند و میزان MIC ایمیپنم در آن‌ها بیشتر از 8 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. در بررسی فراوانی ژن های مولد کارباپنماز با استفاده از روش PCR ؛ ژن blaVIM دارای بیشترین فراوانی ( 9/94 % ) و blaOXA-58 ,blaOXA-143 ,blaKPCو bla IMP در هیچ کدام از ایزوله ها یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اکثرجدایه‌ها به آنتی‌بیوتیک های مهم بالینی در کلاس بتالاکتام که در درمان عفونت های این باکتری کاربرد دارند، مقاوم بوده‌اند. این نتایج مطالعات بیشتر بر روی تجویز منطقی دارو در درمان اسینتوباکتر بومانی را پیشنهاد می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of antibiotic resistance pattern and frequency of carbapenemase-producing genes in Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Tehran Teaching Hospital

نویسندگان [English]

  • Soha Seyedi Abhari 1
  • Farzad Badmasti 2
  • Mohammad Mehdi Aslani 2
  • Mehdi Asmar 1
  • Leila Modiri 1
1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Gilan, Iran
2 Department of Bacteriology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The rapid emergence and spread of carbapenem resistant Acanthobacter baumannii has been reported worldwide. The aim of this study was to determine the pattern of antibiotic resistance and the frequency of carbapenemase-producing genes in Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Tehran Teaching Hospital.
Methods: In the present study, 99 clinical isolates of Acinetobacter baumannii collected from a teaching hospital in Tehran were confirmed by biochemical tests and PCR. The pattern of antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion and E-test. The frequency of carbapenemase producing genes was determined by PCR.
Results: The highest and lowest resistance were observed to ciprofloxacin (100%) and minocycline (21.2%) respectively. Also 97 strains (97.97%) showed MDR resistance pattern. In determining the minimum inhibitory concentration (MIC) of Acinetobacter baumannii isolates for imipenem antibiotic by E-test, 93.9% of the isolates were resistant and the MIC of imipenem for them was more than 8 μg / ml. In the study of the frequency of carbapenemase producing genes using PCR; The blaVIM gene had the highest frequency (94.9%) and blaOXA-58, blaOXA-143, blaKPC and bla IMP were not found in any of the isolates.
Conclusion: The results of the present study show that most isolates have been resistant to clinically important beta-lactam antibiotics used in the treatment of Acinetobacter baumannii infections. Further studies on the rational administration of the drug in the treatment of Acinetobacter baumannii  infections are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter baumannii
  • Antibiotic resistance
  • Carbapenemase
  • PCR