تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های مولد کارباپنماز در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

2 گروه باکتری شناسی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ظهور وگسترش سریع اسینتوباکتر بومانی های مقاوم به کارباپنم در سراسر دنیا گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های مولد کارباپنماز در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی  جدا شده  از بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شهر تهران انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر 99 ایزوله بالینی اسینتوباکتر بومانی جمع آوری شده از یک بیمارستان آموزشی درمانی تهران، با تست های بیوشیمیایی و PCR تایید شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و E-test تعیین گردید. فراوانی ژن های  مولد کارباپنماز با استفاده از PCR تعیین گردید.
نتایج:  بیشترین و کمترین مقاومت به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکسازین (100 %)  و مینوسایکلین(2/21%) مشاهده شد. همچنین 97 سویه‌ (97/97 %) الگوی مقاومت MDR را نشان دادند. در تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی به روش  E-test برای آنتی‌بیوتیک ایمیپنم 9/93 % ایزوله ها مقاوم بودند و میزان MIC ایمیپنم در آن‌ها بیشتر از 8 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. در بررسی فراوانی ژن های مولد کارباپنماز با استفاده از روش PCR ؛ ژن blaVIM دارای بیشترین فراوانی ( 9/94 % ) و blaOXA-58 ,blaOXA-143 ,blaKPCو bla IMP در هیچ کدام از ایزوله ها یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اکثرجدایه‌ها به آنتی‌بیوتیک های مهم بالینی در کلاس بتالاکتام که در درمان عفونت های این باکتری کاربرد دارند، مقاوم بوده‌اند. این نتایج مطالعات بیشتر بر روی تجویز منطقی دارو در درمان اسینتوباکتر بومانی را پیشنهاد می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of antibiotic resistance pattern and frequency of carbapenemase-producing genes in Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Tehran Teaching Hospital

نویسندگان [English]

  • Soha Seyedi Abhari 1
  • Farzad Badmasti 2
  • Mohammad Mehdi Aslani 2
  • Mehdi Asmar 1
  • Leila Modiri 1
1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Gilan, Iran
2 Department of Bacteriology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The rapid emergence and spread of carbapenem resistant Acanthobacter baumannii has been reported worldwide. The aim of this study was to determine the pattern of antibiotic resistance and the frequency of carbapenemase-producing genes in Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Tehran Teaching Hospital.
Methods: In the present study, 99 clinical isolates of Acinetobacter baumannii collected from a teaching hospital in Tehran were confirmed by biochemical tests and PCR. The pattern of antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion and E-test. The frequency of carbapenemase producing genes was determined by PCR.
Results: The highest and lowest resistance were observed to ciprofloxacin (100%) and minocycline (21.2%) respectively. Also 97 strains (97.97%) showed MDR resistance pattern. In determining the minimum inhibitory concentration (MIC) of Acinetobacter baumannii isolates for imipenem antibiotic by E-test, 93.9% of the isolates were resistant and the MIC of imipenem for them was more than 8 μg / ml. In the study of the frequency of carbapenemase producing genes using PCR; The blaVIM gene had the highest frequency (94.9%) and blaOXA-58, blaOXA-143, blaKPC and bla IMP were not found in any of the isolates.
Conclusion: The results of the present study show that most isolates have been resistant to clinically important beta-lactam antibiotics used in the treatment of Acinetobacter baumannii infections. Further studies on the rational administration of the drug in the treatment of Acinetobacter baumannii  infections are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter baumannii
  • Antibiotic resistance
  • Carbapenemase
  • PCR
1.Rajamohan G, Srinivasan VB, Gebreyes WA. Novel role of Acinetobacter baumannii RND efflux
transporters in mediating decreased susceptibility to biocides. Journal of antimicrobial chemotherapy.
2010;65(2):228-32.
2. Bou G, Cervero G, Dominguez M, Quereda C, Martinez‐Beltran J. PCR‐based DNA
fingerprinting (REP‐PCR, AP‐PCR) and pulsed‐field gel electrophoresis characterization of a nosocomial
outbreak caused by imipenem‐and meropenem‐resistant Acinetobacter baumannii. Clinical microbiology
and infection. 2000;6(12):635-43.
3. Rodríguez CH, Nastro M, Famiglietti A. Carbapenemases in Acinetobacter baumannii. Review of
their dissemination in Latin America. Revista argentina de microbiología. 2018;50(3):327-33.
4. Li J, Rayner CR, Nation RL, Owen RJ, Spelman D, Tan KE, et al. Heteroresistance to colistin in
multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2006;50(9):2946-
50.
5. Sarhaddi N, Dolatabadi S, Amel Jamehdar S. Drug resistance pattern of carbapenem-resistant
Acinetobacter baumannii isolated from a referral burn center in northeast of Iran. Medical journal of
mashhad university of medical sciences. 2016;59(1):1-8.
6. Wayne P. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 21st informational
supplement. CLSI document M100-S21 Washington: Clinical and Laboratory Standards Institute. 2011.
7. Mirshekar M, Shahcheraghi F, Azizi O, Solgi H, Badmasti F. Diversity of class 1 integrons, and
disruption of carO and dacD by insertion sequences among Acinetobacter baumannii isolates in Tehran,
Iran. Microbial Drug Resistance. 2018;24(4):359-66.
8. El-Shazly S, Dashti A, Vali L, Bolaris M, Ibrahim AS. Molecular epidemiology and
characterization of multiple drug-resistant (MDR) clinical isolates of Acinetobacter baumannii.
International Journal of Infectious Diseases. 2015;41:42-9.
9. Higgins PG, Poirel L, Lehmann M, Nordmann P, Seifert H. OXA-143, a novel carbapenemhydrolyzing class D ²خ-lactamase in Acinetobacter baumannii. Antimicrobial agents and chemotherapy.
2009;53(12):5035-8.
10. Piran A, Shahcheraghi F, Solgi H, Rohani M, Badmasti F. A reliable combination method to
identification and typing of epidemic and endemic clones among clinical isolates of Acinetobacter
baumannii. Infection, Genetics and Evolution. 2017;54:501-7.
11. Nowak P, Paluchowska P. Acinetobacter baumannii: biology and drug resistance—role of
carbapenemases. Folia histochemica et cytobiologica. 2016;54(2):61-74.
12. Qureshi ZA, Hittle LE, O'Hara JA, Rivera JI, Syed A, Shields RK, et al. Colistin-resistant
Acinetobacter baumannii: beyond carbapenem resistance. Clinical infectious diseases. 2015;60(9):1295-
303.
13. Feizabadi MM. Investigation of antimicrobial susceptibility patterns and frequency of bla OXA
genes in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii strains. 2018.
14. Ghalebi M, Eslami G, Zandi H, Farhang A, Vakili M, Mohammadi N, et al. Survey of Antibiotic
Resistance and Frequency of blaOXA-23 and blaOXA-24 Oxacillinase in Acinetobacter baumannii
Isolated from Tracheal Tube Specimens of Patients Hospitalized in Intensive Care Units in Isfahan city.
The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2017;25(1):1-10.
15. Davoudi-Monfared E, Khalili H. The threat of carbapenem-resistant gram-negative bacteria in a
Middle East region. Infection and drug resistance.11:1831.
16. Shahcheraghi F, Abbasalipour M, Feizabadi M, Ebrahimipour G, Akbari N. Isolation and genetic
characterization of metallo-²خ-lactamase and carbapenamase producing strains of Acinetobacter
baumannii from patients at Tehran hospitals. Iranian journal of microbiology. 2011;3(2):68.
17. Saeedi S, Abdolsalehi MR, Khodabandeh M, Alvandimanesh A, Pournajaf A, Rajabnia R. Survey
of Integron Types and Carbapenem Resistance Encoding Genes in Acinetobacter Baumannii Isolated from
Burn Wound Samples. Alborz University Medical Journal. 2018;7(4):323-32.
18. Asadolah-Malayeri HO, Hakemi-Vala M, Davari K. Role of Aders and OXA23 genes among
imipenem resistant acinetobacter baumannii isolates from two hospitals of Tehran, Iran. Iranian journal of
pathology. 2016;11(4):345.
19. Armin S, Fallah F, Azimi L, Kafil HS, Ghazvini K, Hasanzadeh S, et al. Warning: spread of
NDM-1 in two border towns of Iran. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand).64:125-9.