مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

چکیده

مقدمه: در بین مشکلات روان‌شناختی، اختلالات خلقی و وسواسی- جبری به دلیل ماهیت عودکننده، سالانه هزینه‌های گزافی به جامعه تحمیل می‌کنند، در همین راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکردخانواده و همجوشی فکر-عمل در افراد وسواسی جبری، دوقطبی و بهنجار انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل ازکلیه بیماران وسواسی- جبری و دوقطبی بستری و مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمی و مطب‌های روان‌پزشکی شهر اردبیل در دی و بهمن 1398 و خرداد و تیر 1399 می‌باشد که از طرف متخصصین تشخیص اختلال وسواسی-جبری و دوقطبی دریافت کردند. از این جامعه آماری فوق تعداد 40 نفر افراد وسواسی- جبری،40 نفر افراد دو‌قطبی و 40 نفر افراد بهنجار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (1987) و پرسشنامه همجوشی فکر-عمل راچمن و شافران (1998) بود.. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 و با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که افراد دارای اختلال دوقطبی و وسواسی جبری عملکرد خانواده کمتری نسبت به افراد بهنجار دارند. همچنین، میانگین نمرات ادغام فکر و عمل درافراد دارای اختلال وسواسی جبری و دوقطبی بالاتر از افراد بهنجار بود. (P<0/05)
نتیجه‌گیری:. این نتایج نشان می‌دهد که اختلال در بدکارکردی خانواده و از بین رفتن مرز میان فکر- عمل موجب افزایش شدت اختلال وسواسی جبری و دوقطبی می‌شود. لذا، توجه به این نتیجه در طرح‌های روان‌درمانی و مداخله‌های تخصصی می‌تواند مؤثر واقع شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of family functioning and thought-action fusion in patients with obsessive-compulsive disorder, bipolar disorder and normal people

نویسندگان [English]

  • Behzad Malehmir 1
  • Niloofar Mikaeeli 2
  • Mohammad Narimani 2
1 M.S Clinical Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Iran
2 Professor,Department of Psychology ,Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

introduction: Among the psychological problems, mood disorders and obsessive-compulsive disorder, due to their recurrent nature, impose exorbitant costs on society annually. In this regard, the present study was conducted to compare family functioning and thought-action fusion in obsessive-compulsive, bipolar and normal obsessive individuals.
Materials and Methods: The present study was a causal-comparative study. The statistical population of this study consists of all obsessive-compulsive and bipolar patients hospitalized and referred to Fatemi Hospital and psychiatric clinics in Ardabil in January and February 2017 and June and July 2016 who received obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder from specialists. From this statistical population, 40 obsessive-compulsive individuals, 40 bipolar individuals and 40 normal individuals were selected by convenience sampling. The instruments of this study were Tavitian et al.'s family performance questionnaire (1987) and Rachman and Shafran (1998) thought-action fusion questionnaire. Data were analyzed using SPSS-25 software and multivariate analysis of variance.
Results: The results showed that people with bipolar disorder and obsessive-compulsive disorder have lower family functioning than normal people. Also, the mean scores of integration of thought and action in individuals with obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder were higher than normal individuals. (P <0/05)
Conclusion:. These results indicate that family dysfunction and blurring of the thought-action line increase the severity of obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder. Therefore, paying attention to this result in psychotherapy plans and specialized interventions can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Function
  • Thought-Action Fusion
  • obsessive-compulsive
  • Bipolar
Hashemloo L, Safaralizadeh F, Bagheriyeh F,
Motearefi H. The prevalence obsessive- compulsive
disorder in students in Khoy University in 2013. IJPN.
2014; 2 (2):13-21
2. Sadock, B., Sadock, V. A., & Sussman,
N. Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric
drug treatment. Lippincott Williams & Wilkins 2017.
3. Mental Health Center of the Ministry of Health,
Treatment and Medical Education of Iran
4. Moradi O. "Effectiveness of Structural Family
Therapy in Reducing Symptoms of ObsessiveCompulsive Disorder.2017: 17-26.
5. McCabe, R.E., Rowa, K., Farrell, N.R., Young,
L., Swinson, R.P., and Antony, M. M. Improving
treatment outcome in obsessive-compulsive disorder:
Does motivational interviewing boost efficacy? Journal
of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2019;
22: 100446. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2019.100446
6. Fontenelle, L. F., & Miguel, E. C. The impact of
COVID-19 in the diagnosis and treatment of obsessivecompulsive disorder. Depression and anxiety. 2020
7. Storch EA, McGuire JF, Schneider SC, Small
BJ, Murphy TK, Wilhelm S, Geller DA. Sudden gains in
cognitive behavioral therapy among children and
adolescents with obsessive compulsive disorder. Journal
of behavior therapy and experimental psychiatry. 2019
Sep 1;64:92-8. doi.org/10.1016/j.jbtep.2019.03.003
8. Lee SW, Kim E, Chung Y, Cha H, Song H,
Chang Y, Lee SJ. Believing is seeing: an fMRI study of
thought-action fusion in healthy male adults. Brain
Imaging and Behavior. 2020 Mar 3:1-1.
https://doi.org/10.1007/s11682-020-00257.
9. Kaplan, VA., and Sadock, BH.. Kaplan
andSadock's Synopsis of Psychiatry:Behavioral
Sciences/clinical.2015..10th ed.
10. American Psychiatric Association. Diagnostic
and statistical manual of mental disorders. 5th ed.
Washington,2013. DC: Author.
11. Amani, Malahat, Abolghasemi, Abbas, Ahadi,
Batool, Narimani, Mohammad. Prevalence of obsessivecompulsive disorder among women aged 20 to 40 years
in Ardabil. Journal of Principles of Mental Health, 2013;
15 (59): 233-242. doi: 10.22038 / jfmh.2013.1897
12. Hassani J, Ariana Kia E. Cognitive Emotion
Regulation Strategies, Anxiety and Impulsivity in Bipolar
Disorder with and without Comorbid ObsessiveCompulsiveDisorder . IJPCP. 2016; 22 (1) :39-49
13. Akhundpour Manteghi, Ali. Evaluation of
bipolar spectrum in depressed patients referred to an
outpatient psychiatric clinic. Journal of Mental Health
Principles, 2008; 10 (38): 99-105. doi: 10.22038 /
jfmh.2008.1744
14. Koender, M.A., Mesman, E., Giltay, E.J.,
Elzinga, B.M., & Hillegers, M.H.J. Traumatic
experiences, family functioning, and mood disorder
development in bipolar offspring. British Journal of
Clinical Psychology 2020; DOI:10.1111/bjc.12246.
15. Çuhadar D, Çam MO. Effectiveness of
psychoeducation in reducing internalized stigmatization
in patients with bipolar disorder. Archives of psychiatric
nursing. 2014 Feb 1;28(1):62-6.
https://doi.org/10.1016/j.apnu.2013.10.008
16. Jolfaei, AG, Ataei, S., Ghayoomi, R., and
Shabani, A. High Frequency of Bipolar Disorder
Comorbidity in Medical Inpatients. Iranian journal of
psychiatry 2019; 14(1):60.
17. McClellan, C.B., and Cohen, L.L.. Family
Functioning in Children with Chronic Illness Compared
with Healthy Controls: A Critical Review. Journal of
Pediatrics,2007. 150, 221-223.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2006.11.063
18. Sharifi V, Asadi SM, Mohammadi MR, Amini
H, Kaviani H, Semnani Y, Shabanikia A, Shahrivar Z,
Davari Ashtiani R, Hakim Shoushtari M, Sedigh A.
Reliability and feasibility of the Persian version of the
structured diagnostic interview for DSM-IV (SCID).
Advances in cognitive science. 2004 Apr 10;6(1):10-22.
19. Ahmadvand A, Sepehrmanesh Z, Ghoreyshi F,
Assarian F, Moosavi G A, Saee R et al. Prevalence of
Mental Disorders in General Population of Kashan City.
irje. 2010; 6 (2):16-24
20. Putri AA, Khairunnisa H. The Relationship of
Family Function and Social Media Addiction among
Adolescents. In4th ASEAN Conference on Psychology,
Counselling, and Humanities (ACPCH 2018) 2019 Mar.
Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/acpch-18.2019.32
21. Yeom, H-E., and Lee, J. Gender Difference in
the Relationship among Family Function, Health
Behavior, and Stress in Midlife. The International Journal
of Aging and Human Development 2019; 1–24.
https://doi.org/10.1177/0091415019896225
22. Caprì, T., Gugliandolo, M.C., Iannizzotto, G.,
Nucita, A., and Fabio, R.A. The influence of media usage
on family functioning. Current Psychology 2019;
https://doi.org/10.1007/s12144-019-00204-1.9
23. Peris., T.S., Rozenman, R., Gonzalez, A.,
Vreeland, A., and Piacentini, J. Family functioning in
pediatric trichotillomania, obsessive compulsive disorder,
and healthy comparison youth. Psychiatry Research
2019; Vol 281. doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112578
24. Shalev, A., Merranko, J., Goldstein, T.,
Miklowitz, D. J., Axelson, D., Goldstein, B. I., and
Birmaher, B. A longitudinal study of family functioning
in offspring of bipolar parents. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry2018; 58,
961–970. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.10.011
25. Odriozola-González P, Pérez-Álvarez M,
García-Montes JM, Perona-Garcelán S, VallinaFernández O. The mediating role of metacognitive
variables in the relationship between Thought-Action
Fusion and obsessive-compulsive symptomatology. suma
psicológica. 2016 Jul 1;23(2):80-9.
https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.08.001
26. Jelvani, R., Etemadi, O., Jazayeri, R.S., and
Fatehizade, M. Difficulties in Emotion Regulation among
Iranian Remarried Women: The Role of Mindfulness,
Thought–Action Fusion, and Emotion Regulation,
Journal of Divorce & Remarriage 2018; DOI:
10.1080/10502556.2018.1488112
27. Pourfaraj IM, Investigating the relationship
between thought- action fusion, sense of responsibility
and quilt with different dimensions of obsessivecompulsive disorder in shiraz university students. J of
clinical Psychology and Personality 2009; 1(69).
28. . Hezel, D.H., Stewart, M., Bradley, C.R., and
McNally, R.J. 2019. Clarifying the thought-action fusion
bias in obsessive-compulsive disorder. Journal of
Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Vol, 20,
75-84. doi.org/10.1016/j.jocrd.2017.10.004
29. Nemati BB, Kamarzarrin H, Tehranizadeh M.
comparison of thought- action fusion, responsibility and
thought control in people with obsessive- compulsive
symptoms and normal people. Master Thesis, general
psychology, payam noor univ, Karaj center 2018.
30. Mikaeili N, Kiamerci A, Timuri R. Comparison
of thought-action fusion and attribution style in patients
with obsessive- compulsive disorder and depression. J
Social Psychol 2013; 8(27), 71-81.
31. Akbari M, Alavi M, Irajpour A, Maghsoudi J.
Challenges of family caregivers of patients with mental
disorders in Iran: A narrative review. Iranian journal of
nursing and midwifery research. 2018 Sep;23(5):329.
doi: 10.4103/ijnmr.IJNMR_122_17
32. Barlow DH, Durand VM, Gottschalk M.
Psychopathologie: une approche intégrative. De Boeck
supérieur; 2016 Jun 24.
33. Tavitian, M. L., Lubiner, J. L., Green, L.,
Grebstein, L. C., and Velicer, W. F. Dimensions of
family functioning, Journal of Social Behavior and
Personality1987; 2, 191-204.
34. Mofid, Vahideh, Fatehizadeh, Maryam,
Ahmadi, Ahmad, Etemadi, Ozra. The effect of solutionoriented counseling on sexual satisfaction and family
performance of women in Isfahan. Knowledge and
Research in Applied Psychology, 2017; 17 (3): 73-80
35. Shafran, R., Thordarson, D. S., & Rachman,
S.Thought–action fusion in obsessivecompulsive
disorder. Journal of Anxiety Disorders 1996; Vol.10: pp.
379–391. doi.org/10.1016/0887-6185(96)00018-7
36. Bakhshi Pour A, Kazemi Rezaei SV.
Comparison of working memory capacity and mind
control strategies of obsessive- compulsive disorder. J
new psychol research 2017; 12(48), 37-58.36.19
37. Gholizadeh H, Bayrami M, Farnam A, Imani M,
Pirzade J. A COMPARISON OF FAMILY
FUNCTIONING IN OBSESSIVE COMPULSIVE
DISORDER PATIENTS WITH HEALTHY SUBJECTS.
Stud Med Sci. 2010; 21 (4) :354-360
38. Swinson RP, Antony MM, Rachman S, Richter
MA, editors. Obsessive-compulsive disorder: Theory,
research, and treatment. Guilford Press; 2001 Oct 31.
39. Cooper, M. Obsessive‐compulsive disorder:
Effects on family members. American Journal of
Orthopsychiatry, 1996. 66(2), 296-304.
40. Sateesh, R. K., Raghavendra, B. N., Adithya, A.
P., Nanasahed, M.. Family functioning in patients with
obsessive compulsive disorder: A case — control study.
Medical Journal, . 2016. Vol 8, Issue 3.
41. Moradi Z, Haghayegh SA. Comparing of family
functioning among depressed and non-depressed
epileptic women’s. Family Pathology, Counseling and
Enrichment Journal. 2019 Sep 10;5(1):155-68
42. Iacono V, Beaulieu L, Hodgins S, Ellenbogen
MA. Parenting practices in middle childhood mediate the
relation between growing up with a parent having bipolar
disorder and offspring psychopathology from childhood
into early adulthood. Development and psychopathology.
2018 May;30(2):635-49.
DOI: https://doi.org/10.1017/S095457941700116X
43. Berutti M, Dias RS, Pereira VA, Lafer B, Nery
FG. Association between history of suicide attempts and
family functioning in bipolar disorder. Journal of
affective disorders. 2016 Mar 1;192:28-33.
doi.org/10.1016/j.jad.2015.12.010
44. Sabzevari MA, Mousavi A, Jafari JR, Azizi FM,
Ajali A. Comparison of mind theory in patients with
bipolar disorder and healthy individuals and its
relationship with personality dimensions. J Health
Promotion Management 2017; 6(6).
45. ALAVI, KHADIJEH, et al. "Effectiveness of
group dialectical behavior therapy (based on core
mindfulness, distress tolerance and emotion regulation
components) on depressive symptoms in university
students.2011: 124-135.
46. Geffken, GR., Storch, EA. Duke, DC. Monaco,
L., Lewin, AB., and Goodman, WK. Hope and coping in
family members of patients with obsessive-compulsive
disorder. J Anxiety Disord 2006; 20:614-29.
doi.org/10.1016/j.janxdis.2005.07.001
47. Pourmohammad, Roghayeh, Esmailpour, Khalil,
and Mahmoud Alilou, Majid, Comparison of thoughtaction fusion in normal people and people with
schizotypal traits with and without OCD symptoms.2017.
Master Thesis, General Psychology, University of Tabriz.
48. Grøtte T, Solem S, Myers SG, Hjemdal O,
Vogel PA, Güzey IC, Hansen B, Nordahl HM, Fisher P.
Metacognitions in obsessive-compulsive disorder: a
psychometric study of the metacognitions questionnaire30. Journal of Obsessive-Compulsive and Related
Disorders. 2016 Oct 1;11:82-90.
doi.org/10.1016/j.jocrd.2016.09.002
49. HOMAYOON F, and BEGHOLI H.
"Comparison of Thought-Action Fusion, Attributional
styles, and Attentional Control in Patients with
Obsessive-Compulsive Disorder and Depression.2019:
175-192.
50. Rachman, S. A cognitive theory of obsessions:
Elaborations. Behaviour Research and Therapy, 1998.
36(4), 385-401. [DOI:10.1016/0005-7967(70)90058-6