مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

چکیده

مقدمه: در بین مشکلات روان‌شناختی، اختلالات خلقی و وسواسی- جبری به دلیل ماهیت عودکننده، سالانه هزینه‌های گزافی به جامعه تحمیل می‌کنند، در همین راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکردخانواده و همجوشی فکر-عمل در افراد وسواسی جبری، دوقطبی و بهنجار انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل ازکلیه بیماران وسواسی- جبری و دوقطبی بستری و مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمی و مطب‌های روان‌پزشکی شهر اردبیل در دی و بهمن 1398 و خرداد و تیر 1399 می‌باشد که از طرف متخصصین تشخیص اختلال وسواسی-جبری و دوقطبی دریافت کردند. از این جامعه آماری فوق تعداد 40 نفر افراد وسواسی- جبری،40 نفر افراد دو‌قطبی و 40 نفر افراد بهنجار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (1987) و پرسشنامه همجوشی فکر-عمل راچمن و شافران (1998) بود.. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 و با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که افراد دارای اختلال دوقطبی و وسواسی جبری عملکرد خانواده کمتری نسبت به افراد بهنجار دارند. همچنین، میانگین نمرات ادغام فکر و عمل درافراد دارای اختلال وسواسی جبری و دوقطبی بالاتر از افراد بهنجار بود. (P<0/05)
نتیجه‌گیری:. این نتایج نشان می‌دهد که اختلال در بدکارکردی خانواده و از بین رفتن مرز میان فکر- عمل موجب افزایش شدت اختلال وسواسی جبری و دوقطبی می‌شود. لذا، توجه به این نتیجه در طرح‌های روان‌درمانی و مداخله‌های تخصصی می‌تواند مؤثر واقع شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of family functioning and thought-action fusion in patients with obsessive-compulsive disorder, bipolar disorder and normal people

نویسندگان [English]

  • Behzad Malehmir 1
  • Niloofar Mikaeeli 2
  • Mohammad Narimani 2
1 M.S Clinical Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Iran
2 Professor,Department of Psychology ,Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

introduction: Among the psychological problems, mood disorders and obsessive-compulsive disorder, due to their recurrent nature, impose exorbitant costs on society annually. In this regard, the present study was conducted to compare family functioning and thought-action fusion in obsessive-compulsive, bipolar and normal obsessive individuals.
Materials and Methods: The present study was a causal-comparative study. The statistical population of this study consists of all obsessive-compulsive and bipolar patients hospitalized and referred to Fatemi Hospital and psychiatric clinics in Ardabil in January and February 2017 and June and July 2016 who received obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder from specialists. From this statistical population, 40 obsessive-compulsive individuals, 40 bipolar individuals and 40 normal individuals were selected by convenience sampling. The instruments of this study were Tavitian et al.'s family performance questionnaire (1987) and Rachman and Shafran (1998) thought-action fusion questionnaire. Data were analyzed using SPSS-25 software and multivariate analysis of variance.
Results: The results showed that people with bipolar disorder and obsessive-compulsive disorder have lower family functioning than normal people. Also, the mean scores of integration of thought and action in individuals with obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder were higher than normal individuals. (P <0/05)
Conclusion:. These results indicate that family dysfunction and blurring of the thought-action line increase the severity of obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder. Therefore, paying attention to this result in psychotherapy plans and specialized interventions can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Function
  • Thought-Action Fusion
  • obsessive-compulsive
  • Bipolar