تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش زبان انگلیسی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه یک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران. ایران.

چکیده

پژوهش با هدف تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش زبان انگلیسی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه یک شهر تهران انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و با روش ترکیبی که از دو قسمت کیفی و کمی تشکیل شده است؛ در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شده و برای تعیین اعتبار و تایید روایی صوری و محتوایی پروتکل از افراد صاحب نظر و خبره استفاده شده است. در بخش کمی طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه اول منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 است که با در نظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه از بین آنها تعداد 50 نفر انتخاب گردید و سپس به صورت تصادفی به دو گروه روش نوین(25 نفر) و گروه روش متداول(25 نفر) جایگزین شدند و آموزش روش نوین و متداول در 14 جلسه بر روی هر دو گروه انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزش زبان انگلیسی و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس درون گروهی و برون گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش به روش نوین زبان انگلیسی نسبت به روش متداول بر انگیزش نسبت به زبان انگلیسی موثرتر بوده است.توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که معلمان مدرسان زبان انگلیسی می توانند از روش به عنوان تکنیک های آموزشی موثر افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نسبت به درس زبان انگلیسی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formulation of a New English Language Teaching Method and a Comparison of its Effectiveness With that of the Conventional Way on the Motivation of English in a Girl's High School, District one in Tehran

نویسندگان [English]

 • Helen Sedigh 1
 • Roya Kochak Entezar 2
 • Parvaneh Ghodsi 3
 • Khadijeh Abolmaalee 4
 • Mansoreh Shahriyari Ahmadi 3
1 PhD. Student of Educational Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. Tehran. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. Tehran. Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch. Tehran. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a new English language teaching approachand compare its effectiveness with that of conventional instructionon the motivation of English. To this end, testing was carried out in a girl’s high school in Tehran. Type of applied research with a combined method that consists of two parts: qualitative and quantitative; In the qualitative part, the content analysis method has been used and experts have been used to determine the validity and validation of the formal and content validity of the protocol. In a small part of the quasi-experimental research design, it is a pre-test, post-test with a control group. The statistical population of the study includes the first female high school students in the first district of Tehran in the academic year 1399-1398, which, considering the inclusion criteria, 50 people were selected from them and then randomly divided into two groups: N) and the conventional method group (n = 25) were replaced and the training of the new and common method was performed in 14 sessions on both groups. English language motivation questionnaire was used to collect data and intra-group and extra-group analysis of variance were used for data analysis. The results showed that teaching in the new English language method was more effective in motivation than the conventional method in English. According to the findings of this study, it can be concluded that English teachers can use this method as a technique.

 1. Amini N, Zamani BE, & Abedanin, Y. (2019). Medical students' learning styles. J Med Sci;10 (2): 141-7.
 2. Almekhlafi, A. (2016). The effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on United Arab Emirates EFL school students’ achievement and attitude. Journal of Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.
 3. Ayati, M., & Sarani, H. (2012). Effects on motivation and attitude education via mobile phone in English. Journal of Technology of Education, 7(11).
 4. Brown, H. D.(2016).Principles of language learning and teaching. (5thed). White Plains, NY: Longman.
 5. Duvernay, N. (2019). Motivation & Anxiety in the Korean EFL classroom. Kling, 3, 1- 20.
 6. Ellis. R. (2004). Task-based language learning and teaching. Oxford University Press. Englewood Cliffs, NJ: Prentice hall, (2nd Ed).
 7. Gardner, R. C. (2011). The socio-educational model of second language acquisition: A
 8. research paradigm. Annual conference of the European Second Language Association, Eurosla yearbook, 6(1), 237-260.
 9. Farhady, H & Hedayati , H .(2019). Language assessment policy in Iran. Annual Review of Applied Linguistics, 29, 132–141.
 10. Fulcher, G. & Davidson, F. (2018). Tests in Life and Learning: A Deathly Dialogue. Educational Philosophy and Theory, 40(3), 407 - 417.
 11. Hesaraki, j. (2014).planners look towards language learning authoring textbooks, English language teaching .Roshd Magazine, 32, 47, In Persian.
 12. Habók.A & Magyar.A.(2018).The Effect of Language Learning Strategies on Proficiency, Attitudes and School Achievement. US National Library of Medicine  National Institutes of Health.
 13. Harmer, J. (2016). The Practice of English language teaching. Longman Press.
 14. Lillian L.C. Wong. A & Nunan.D. (2019). The learning styles and strategies of effective language learners. Available online at www.sciencedirect.com.
 15. Oxford , R & Shearin, J. (2016). Language learning motivation: Expanding the theoretical frame work. The Journal of educational research. 21 ( 2), 32-43.
 16. Richards, J. C., & Renandya, W. A. ( 2012). Methodology in language teaching: an anthology of current practice. Cambridge University Press.
 17. Soodmand, H., & Movassagh , H. (2014). On the relationship among critical thinking, language learning strategy use and university achievement of Iranian English as a foreign language majors. The Language Learning Journal, 1-17.
 18. Teece, D.J. (2018). Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets, California Management Review 3, 55-80.
 19. Wood, D. (2013). How children think and learn. Cambridge. MA: Blackwell Publishers.