تاثیر آموزش دلبستگی مادر به جنین بر کاهش بی‌حوصلگی مادران نخست باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

5 مدیر گروه زنان دانشگاه بقیه الله الاعظم تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بارداری نخست، به دلیل ناشناخته بودن تجارب بارداری، می‌تواند برای مادران آسیب و پریشانی روان‌شناختی و هیجانی داشته باشد. بنابراین هدف این‌ پژوهش بررسی تاثیر آموزش دلبستگی مادر به جنین بر بی‌حوصلگی مادران نخست باردار بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. در این پژوهش جامعه آماری را کلیه مادران نخست باردار شهر تهران در سال 1396 تشکیل می‌دادند. نمونه مورد مطالعه 30 مادر نخست باردار دارای دامنه سنی 25 تا 35 سال بودند که به شیوه نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در گروه‌های آزمایش و گواه، گروه آزمایش مداخله جامع دلبستگی مادر به جنین را طی یک ماه در 9 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه بی‌حوصلگی (فالمن و همکاران، 2011) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش دلبستگی مادر به جنین بر بی‌حوصلگی مادران نخست باردار تاثیر داشته است. بدین صورت که این آموزش توانسته میانگین بی‌حوصلگی مادران نخست باردار را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Maternal-Fetal Attachment on the Boredom in First Pregnant Mothers

نویسندگان [English]

  • lale shahidi 1
  • Sholeh Amiri 2
  • Amir Ghamarani 3
  • Gholamreza Manshaei 4
  • Nafiseh Kashanizadeh 5
1 PhD Student in General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Professor of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Faculty of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
5 Director of Women Department, Baqiyatallah Al-Azam University, Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: First pregnancy can have damages and psychological as well as emotional distress for the mothers because of unfamiliarity with pregnancy experiences. Therefore the objective of the present study was to investigate the effect of teaching maternal-fetal attachment on the boredom in first pregnant mothers.
Material and Methods: the research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and forty-five-day follow-up period design. The statistical population included all first pregnant mothers in the city of Tehran in 2016. The samples under study were 30 first pregnant mothers with the age range of 25-35 years old who were selected through non-random sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups. After selecting the sample size and replacing them into experimental and control groups, the experimental group received nine ninety-minute sessions of comprehensive teaching of maternal-fetal attachment the embryo in a month while the control group didn't receive such intervention during the study process. The applied questionnaires in the present study included boredom scale (Fahlman et al, 2011). The data from the study were analyzed trough repeated measurement ANOVA method.
Findings: the results of data analysis showed that teaching maternal-fetal attachment has significantly influenced boredom (p<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetal attachment
  • boredom
  • first pregnant mothers'