اثربخشی بسته‌ی تلفیقی غنی سازی روابط زناشویی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)(نویسنده مسئول)

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

زمینه و مقدمه: با توجه به تأثیرات منفی و فراگیر اعتیاد بر پویایی‌های زناشویی افراد معتاد و همسرانشان، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بسته درمانی غنی سازی روابط زناشویی مبنی بر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر معتاد انجام شد.
روش و مواد: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. بدین منظور، تعداد 22 نفر از زنان دارای همسر معتاد مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر اصفهان در سال 1398، به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های باورهای ارتباطی و پرسشنامه رضایت زناشویی بود. گروه آزمایش در هشت جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای بسته‌ی تلفیقی غنی سازی روابط زناشویی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت نمودند، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بسته‌ی تلفیقی غنی سازی روابط زناشویی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر معتاد تأثیر داشته است(05/0>P).
نتیجه‌گیری: بنابر نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان از این بسته برای بهبود روابط و رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Integrated Package of Marital Relationship Enrichment and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Marital Satisfaction and Relationship Beliefs in women with Addicted Spouse

نویسندگان [English]

  • Azadeh Armanpanah 1
  • Inaz Sajjadian 2
  • Mohammad Ali Nadi 3
1 psychology group, islamic azad university, isfahan, iran
2 Department of Clinical Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran(Correspondin auther)
3 faculty of education and psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the negative and comprehensive effects of addiction on marital dynamics of addicted persons and their wives, the study was conducted to determine the effectiveness of integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy on marital satisfaction and relationship beliefs in women with addicted spouse.
Materials and Methods: This is a semi-experimental study with pre-test, post-test, follow-up and a control group. The statistical population included all women with addicted spouse in Isfahan in 2019 that 22 women with addicted spouses referring to addiction treatment clinics and camps in Isfahan city were selected by available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. The study instruments were Relationship beliefs inventory and Marital satisfaction questionnaires. Experimental group participated in eight 90-minute sessions of integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy but the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results demonstrated that integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy the dimensions of psychological distress and the subscales of negative automatic thoughts in post-test and follow-up (p<0.05)
Conclusion: Based on the finding of this research integrated package of marital relationship enrichment and mindfulness-based cognitive therapy was effective on marital satisfaction and relationship beliefs in women with addicted spouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Relationship beliefs
  • Marital relationship enrichment
  • Mindfulness-based cognitive therapy
  • Women with addicted spouse