رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی با فرسودگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: در محیط کار نظامیان، فرسودگی شغلی مورد توجه محققان قرار گرفته است اما تعیین ارتباط آن با ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی مغفول مانده است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی با فرسودگی شغلی انجام شد.
روش کار: روش این پژوهش توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. در این مطالعه ۴۰۰ نفر (382 مرد و 18 زن) از نظامیان شاغل در ستاد نیروی هوایی ارتش به عنوان نمونه پژوهش شرکت داشتند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، پرسشنامه استحکام روانی کلاف (MTQ-48)، ارزش‌های شخصی شری و ورما (PVQ)، را تکمیل کنند. داده‎های به دست آمده با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‎های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت (9/0<GFI) و ذهن مقاوم در رابطه بین ارزش‌های شخصی و فرسودگی شغلی نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده بیانگر این است که ارزش‌های شخصی، با میانجیگری ذهن مقاوم، میزان فرسودگی شغلی‌ افراد را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling Approach in Explaining the Relationships Between a Resistant Mind and Personal Values with Burnout

نویسندگان [English]

  • Elham Manteghian 1
  • Hayede Saberi 2
  • Simin Bashardoust 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction: Introduction: In the military workplace, burnout has been considered by researchers but its relationship with the resilient mind and personal values has been neglected. Therefore, the aim of this study was to investigate the structural equation modeling approach in explaining the relationship between resilient mind and personal values with burnout.
Methods: The method of this research was descriptive and one of the examples of correlation schemes. In this study, 400 people (382 men and 18 women) from the military working in the army air force headquarters participated as a research sample. Participants were asked to complete the Maslach Burnout Questionnaire (1991), the Maslach Burnout Questionnaire (1991), the Klaf Mental Strength Questionnaire (MTQ-48), and Sherry and Verma Personal Values (PVQ). The obtained data were analyzed by structural equation method.
Results: The results showed that the fit indices of the research model were in good condition (GFI <0.9) and resilient mind plays a mediating role in the relationship between personal values and burnout.
Conclusion: The results show that personal values, with the mediation of a resilient mind, predict the rate of burnout.