بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سیاهکل، ایران (نویسنده مسئول)

4 گروه تربیت‌بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: دوران جوانی، مهم­ترین دوره شکل­گیری عادات و رفتارهای سالم می‌باشد و به‌منظور رفع اختلالات تصویر بدنی از ورزش می‌توان به‌عنوان راه­حل کم‌هزینه و کم عارضه استفاده کرد و در این میان ادراک فرد از خودکارآمدی و عزت‌نفس می‌تواند اثرگذار باشد. ازاین‌رو، این تحقیق باهدف بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفى-همبستگى 216 دانش‌آموز از شهرستان لاهیجان انتخاب شدند. جهت گردآورى اطلاعات از پرسشنامه‌های انگیزۀ مشارکت ورزشی گیل (1983)، تصویر بدن کش و همکاران (1990)، خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و عزت‌نفس رزنبرگ (2006) داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و PLS و با کمک آزمون‌های آماری تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش 4/8± 19/17 سال می‌باشد. میانگین نمره مشارکت ورزشی 23/36 و تصویر بدنی 42/3 در سطح خوب، خودکارآمدی 56/3 و عزت‌نفس 62/3 بالاتر از سطح میانگین بودند و بین تصویر بدنی، خودکارآمدی و عزت‌نفس با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت(001/0> p).
نتیجه‌گیری: تصویر بدن به‌صورت مستقیم در میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر نقش مثبت و معناداری دارد و نقش خودکارآمدی و عزت‌نفس به‌صورت هم‌زمان نیز رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشی را به‌صورت مثبت و معنادار تسهیل می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of body image, self-efficacy and self-esteem in sports participation of female high school students in Lahijan

نویسندگان [English]

  • Siavash Khodaparast 1
  • Nasrin Ghorbanezhad 2
  • Vahid Bakhshalipour 3
  • Hassan Abdi 4
1 Department of Physical Education and Sport Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Guilan, Lahijan, Iran.
2 Department of Physical Education and Payame Noor, Tehran, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Science, Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Siyahkal, Iran
4 Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: Adolescence is the most important period for the formation of healthy habits and behaviors, and in order to eliminate body image disorders, exercise can be used as a low-cost and low-complication solution, and in the meantime, a person's perception of self-efficacy and self-esteem. It can be effective. Therefore, this study was conducted to investigate the role of body image, self-efficacy and self-esteem in sports participation of female high school students in Lahijan.
Methods: In this descriptive-correlational study, 216 students from Lahijan city were selected. Data were collected from Gale (1983), Bodybuilding et al. (1990), Scherer et al. (1982) and Rosenberg (2006) self-efficacy questionnaires using SPSS and PLS software and with the help of tests. They were statistically analyzed.
Results: The mean and standard deviation of the age of the research units is 17.19 17 8.4 years. The mean score of sports participation was 36.23 and body image was 3.42 at a good level, self-efficacy was 3.56 and self-esteem was 3.62 above the mean level. There was a statistically significant relationship between body image, self-efficacy and self-esteem with sports participation of female students. There was (p˂0 / 001).
Conclusion: Body image directly plays a positive and significant role in the level of sports participation of female students, and the role of self-efficacy and self-esteem simultaneously facilitate the relationship between body image and sports participation in a positive and significant way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Satisfaction
  • Self-Efficacy
  • Self-Esteem
  • Students