اثربخشی روان‌تحلیل‌گری فردی بر شدت علائم گوارشی و کمال‌گرایی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی روان تحلیل گری فردی  بر شدت علائم گوارشی و کمال­گرایی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) بود. پژوهش حاضر از نوع طرح­های کاربردی و آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک­پذیر مراجعه­کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1398 بودند که از بین آن­ها، تعداد 68 نفر براساس ملاک­های ورود و خروج به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس از میان تعداد مذکور، 20 نفر با استفاده از روش تصادفی­ (قرعه­کشی) در دو گروه روان ­تحلیل­گری فردی (10=n) و گروه کنترل (10=n) گماشته شد. داده­ها با استفاده از مقیاس چند بعدی کمال گرایی و شاخص شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر  به دست آمد. در راستای تحلیل استنباطی از روش واریانس با اندازه­های مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. نتایج نشان داد روان تحلیل گری فردی  به طور معناداری منجر به کاهش کمال گرایی (001/0>P) و شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر  (001/0>P) گردید. می­توان نتیجه گرفت گروه  روان تحلیل گری فردی  بر کمال گرایی و شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر  موثر بود و می­توان از روان تحلیل گری فردی  در جهت کاهش  مشکلات بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of individual psychoanalysis on the severity of gastrointestinal symptoms and perfectionism in people with irritable bowel syndrome (IBS)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mostafavi Shirazi 1
  • Hosein Eskandari 2
  • Biuok Tajeri 3
1 Department of Health Psychology , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of individual psychoanalysis on the severity of gastrointestinal symptoms and perfectionism in people with irritable bowel syndrome (IBS). The present study was a pre-test, post-test and follow-up design with experimental group. The statistical population of the study included patients with irritable bowel syndrome who referred to medical centers in Tehran in 1398, from which 68 people were selected based on the inclusion and exclusion criteria available. Then, from the mentioned number, 20 people were assigned to two groups of individual psychoanalysis (n = 10) and control group (n = 10) using random method (lottery). Data were obtained using the multidimensional perfectionism scale and the severity index of irritable bowel syndrome symptoms. For inferential analysis, repeated measures variance method and SPSS.22 software were used. The results showed that individual psychoanalysis significantly reduced perfectionism (P<0.001) and the severity of irritable bowel syndrome symptoms (P <0.001). It can be concluded that individual psychoanalysis group was effective on perfectionism and severity of irritable bowel syndrome symptoms and individual psychoanalysis can be used to reduce the problems of patients with irritable bowel syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual psychoanalysis
  • Perceived stress
  • Severity of gastrointestinal symptoms
  • Perfectionism
  • Irritable bowel syndrome