پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت با میانجیگری سبک‌های دفاعی در مراجعین متأهل خواستار طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی ، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار ، گروه روانشناسی ، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران.

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سبک های دفاعی در رابطه بین صفات تاریک شخصیت با تحمل پریشانی در مراجعین متأهل خواستار طلاق انجام شد. روش مطالعه از نوع همبستگی با تکیه بر معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر افراد متقاضی طلاق بودند که به کلینیک های مشاوره خانواده تهران در سال 1400 مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 260 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه های استاندارد پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، مقیاس صفات تاریک شخصیت جوناسون و وبستر (2010) و مقیاس سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد ضریب مسیر اصلی بین صفات تاریک شخصیت با تحمل پریشانی در مدل معنادار است (01/0 >P). ضریب مسیر اصلی بین سه سبک دفاعی با تحمل پریشانی در مدل معنادار است (05/0 >P). همچنین ضریب مسیر اصلی بین صفات تاریک شخصیت با سبک دفاعی رشدنیافته به شکل مثبت و با سبک دفاعی رشدیافته به شکل منفی در مدل معنادار است (01/0 >P). نتیجه این مطالعه نشان داد سبک‌های دفاعی رابطه بین دو متغیر صفات تاریک شخصیت و تحمل پریشانی را میانجی‌گری می‌کند. می توان با استفاده از فنون روان درمانی به مداخله در مشکلات شخصیت و اصلاح سبک های دفاعی در مشاوره های پیش از طلاق پرداخت و با افزایش تحمل پریشانی، موجب حفظ ساختار و سلامت خانواده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting anxiety tolerance based on dark personality traits mediated by defense styles in married clients seeking divorce

نویسندگان [English]

  • Zahra Akhgary 1
  • Hosein Ebrahimimoghadam 2
  • Rahim Davari 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Roudehen Branch , Islamic Azad University, , Roudehen , Iran.
2 Associate Professor، Department of Psychology , Roudehen Branch , Islamic Azad University ,Roudehen ,Iran. (Corresponding author)
3 Assistant Professor، Department of Psychology , Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen , Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of defense styles in the relationship between dark personality traits and distress tolerance in married clients seeking divorce. The study method was correlation based on structural equations. The present study population was divorce applicants who had referred to Tehran family counseling clinics in 1400. Using the available sampling method, 260 people were selected and answered the standard questionnaires. Data collection tools were Simmons & Gahr (2005) Distress Tolerance Scale, Johnson & Webster (2010) Dark Personality Traits Scale, and Andrews et al. (1993) Defense Styles Scale. Data analysis using structural equation modeling method showed that the main path coefficient between dark personality traits with distress tolerance in the model is significant (P <0.01). The coefficient of the main path between the three defensive styles with distress tolerance in the model is significant (P <0.05). Also, the coefficient of the main path between dark personality traits with immature defense style is positive and with negative defense style is negative in the model (P <0.01). The results of this study showed that defense styles mediate the relationship between the two variables of dark personality traits and distress tolerance. Psychotherapy techniques can be used to intervene in personality problems and modify defense styles in pre-divorce counseling, and by increasing the tolerance of distress, to maintain the structure and health of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense styles
  • dark personality traits
  • distress tolerance