بررسی ارتباط اسکور سوفا با پیش آگهی بیماران بعد از اعمال جراحی قلب بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، مرکز تحقیقات بیهوشی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری داروسازی، دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)، شهر فاماگوستا، جمهوری ترک قبرس شمالی

3 دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تنها سیستم اسکورینگ بخش مراقبت ویژه جنرال که برای بیماران جراحی قلب به کار می رود اسکور آپاچی می باشد که نیاز به اطلاعات زیادی دارد و احتمال بروز اشتباه وجود دارد. اسکور سوفا یک سیستم ساده است و ممکن است جایگزین خوبی برای ارزیابی بیماران پس از اعمال جراحی قلب باشد.
روش ها: این مطالعه بر روی 100 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی آسان انجام شد .کل نمرات سیستم نمره دهی سوفا بین 0 تا 24 می باشد . هرچه نمره بیمار بالاتر باشد ، میزان مرگ و میر بیمار افزایش می یابد.پارامترهای چک لیست برای هر بیمار به صورت روزانه نمره داده و وضعیت ش-ش ارگان حیاتی بدن ( قلب ، خون ، کبد ، کلیه ، تنفس ، سیستم عصبی مرکزی) بررسی و در چک لیست ثبت شد.
نتایج: نتایج بررسی عملکرد سیستم نمره دهی سوفا نشان داد؛ بهترین نقطه برش برای سوفا 11.5(حساسیت 96.3% و ویژگی 88%) به دست آمد. سطح زیر منحنی راک 0.985 با فاصله اطمینان (0.963و1.00) بود (p<0.001) که نشان دهنده ی قدرت و دقت بالا و معنادار سیستم نمره دهی سوفا در پیش بینی مرگ و میر می باشد. نتایج نشان داد نمرات حاصل از سیستم نمره دهی SOFA در پیش بینی مرگ و میر افراد ارزش کالیبراسیون بالا و مناسبی دارد (2=0.934, p=0.999χ).
نتیجه گیری: سیستم نمره دهی SOFA از دقت، حساسیت و اختصاصیت بالایی در پیشگویی مرگ و میر بیماران بعد از عمل جراحی قلب در ICU برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between SOFA score after Adult Heart Surgery and Prognosis of Patients

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mansouri 1
  • Gholamrea Masoumi 1
  • Saba Satari 2
  • Imaneh Sabourifar 3
1 Associate Professor, Cardiovascular Anesthesia Research Center, Isfahan University
2 Faculty of Pharmacy, Eastern Mediterranean University,Famagusta, North Cyprus, Turkey
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to evaluate the association of SOFA score after heart surgery with prognosis of patients.
Methods: This study was performed on 100 patients admitted to the intensive care unit by convenience sampling method. All grades of the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score range are 0 to 24. Patients with higher score have higher mortality rate. The checklist parameters for each patient were assessed on a daily basis and the status of six vital organs of the body (heart, blood, liver, kidney, respiration, central nervous system) was examined and recorded on check list. Patients’ hospital and ICU staying times were recorded too.
Results: The results of the evaluation of the performance of the SOFA scoring system showed; the best cut point for the SOFA 11.5 (sensitivity 96.3% and 88%) was obtained. Rock 0.985 was 0.985 with a confidence interval of 0.963 and 1.00, indicating high and significant accuracy and accuracy of the SOFA scoring system in predicting mortality. The results showed that the score of the sofa scoring system have high and appropriate mortality predicting calibration value (x2=0.934, P=0.999).
Conclusion: SOFA scoring system has high accuracy, high sensitivity and specificity in predicting mortality after cardiac surgery in ICU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SOFAS Score
  • Intensive care units
  • Mortality
  • Cardiac surgery
mohammady M. Efficiency of SOFA scoring system on predicting mortality rate and stay length
in intensive care unit for patients of Al-Zahra hospital of Isfahan. Med Surg Nurs J. 2013 ;
1(2):e87468.
2. Herridge MS. Prognostication and intensive care unit outcome: The evolving role of scoring
systems. Clin Chest Med. 2003;24(4):751-62.
3. Jain S, Guleria K, Suneja A, Vaid NB, Ahuja S. Use of the Sequential Organ Failure Assessment
score for evaluating outcome among obstetric patients admitted to the intensive care unit. Int J
Gynaecol Obstet. 2016;132(3):332-6.
4. Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De Mendonça A, Bruining H, Reinhart CK, Suter
PM, Thijs LG. The SOFA (Sepsis-related organ failure assessment) score to describe organ
dysfunction/failure. On behalf of the working group on Sepsis-related problems of the European
Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1996;22:707–10.
5. Asad zandi M, taghizade karati K, tadrisi S D, ebadi A. Estimation of the mortality rate using the
APACHE II standard disease severity scoring system in intensive care unit patients. jccnursing.
2012; 4 (4) :209-214[In Persian].
6. Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, Zimmerman JE, Bergner M, Bastos PG, et al. The APACHE
III prognostic system: risk prediction of hospital mortality for critically III hospitalized adults.
Chest. 1991;100(6):1619-36.
7. Abraham Schoe, Ferishta Bakhshi-Raiez, Nicolette de Keizer, Jaap T. van Dissel & Evert de
Jonge. Mortality prediction by SOFA score in ICU-patients after cardiac surgery; comparison
with traditional prognostic–models. BMC Anesthesiology. 2020;20:65
8. Zimmerman JE, Kramer AA, McNair DS, Malila FM. Acute physiology and chronic health
evaluation (APACHE) IV: hospital mortality assessment for today’s critically ill patients. Crit
Care Med. 2006;34:1297–310.
9. Chen YC, Hsu HH, Kao KC, Fang JT, Huang CC. Outcomes and APACHE II predictions for
critically ill patients with acute renal failure requiring dialysis. Ren Fail 2001; 23(1): 61-70.
10. Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Melot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to
predict outcome in critically ill patients. JAMA. 2001;286:1754–8.
11. Minne L, Abu-Hanna A, de Jonge E. Evaluation of SOFA-based models for predicting mortality
in the ICU: a systematic review. Crit Care. 2008;12:R161.
12. Tallgren M, Bäcklund M, Hynninen M. Accuracy of Sequential Organ Failure Assessment
(SOFA) scoring in clinical practice. Acta Anaesthesiol Scand.. 2009;53(1):39-45.
13. Hu H, Du X, He Y, Yu C. Application of SOFA score as a predict tool for mortality of delayed
admission to ICU on patients with acute respiratory failure. Am J Emerg Med. 2017;35(6):914-915.
14. Arts DG, de Keizer NF, Vroom MB, De Jonge E. Reliability and accuracy of sequential organ
failure assessment (SOFA) scoring. Crit Care Med. 2005;33(9):1988-93.
15. Qin W, Zhang X, Yang L, Li Y, Yang S, Li X, Hu W. Predictive value of the sequential organ
failure assessment (SOFA) score for prognosis in patients with severe acute ischemic stroke: a
retrospective study. J Int Med Res. 2020;48(8):300060520950103.
16. Hantke M, Holzer K, Thone S, Schmandra T, Hanisch E. [The SOFA score in evaluating septic
illnesses. Correlations with the MOD and APACHE II score). Chirurg. 2000; 71: 1270-6.
17. Ture M, Memis D, Kurt I, Pamukcu Z. Predictive value of thyroid hormones on the first day in
adult respiratory distress syndrome patients admitted to ICU: comparison with SOFA and
APACHE II scores. Ann Saudi Med. 2005; 25: 466-72.
18. Milic M, Goranovic T, Holjevac JK. Correlation of APACHE II and SOFA scores with length of
stay in various surgical intensive care units. Coll Antropol. 2009; 33: 831-5.
19. Sawicka W, Owczuk R, Wujtewicz MA, Wujtewicz M. The effectiveness of the APACHE II,
SAPS II and SOFA prognostic scoring systems in patients with haematological malignancies in
the intensive care unit. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46: 166-70
20. Kim YH, Yeo JH, Kang MJ, Lee JH, Cho KW, Hwang S, et al. Performance assessment of the
SOFA, APACHE II scoring system, and SAPS II in intensive care unit organophosphate poisoned
patients. J Korean Med Sci. 2013; 28: 1822-6.
21. Balci C, Sungurtekin H, Gurses E, Sungurtekin U. JAPACHE II, APACHE III, SOFA scoring
systems, platelet counts and mortality in septic and nonseptic patients). Ulus Travma Acil Cerrahi
Derg. 2005; 11: 29-34.
22. Chen SJ, Chao TF, Chiang MC, Kuo SC, Chen LY, Yin T et al. Prediction of patient outcome
from Acinetobacter baumannii bacteremia with Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)
and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II scores. Intern Med. 2011;
50: 871-7.
23. Bian Y, Zhang P, Xiong Y, Xu F, Zhu S, Tang Z, et al. Application of the APACHE II score to
assess the condition of patients with critical neurological diseases. Acta Neurol Belg.
2015;115(4):651-6.
24. Yousef AA, Suliman GA. The predictive prognostic values of serum TNF-alpha in comparison to
SOFA score monitoring in critically ill patients. Biomed Res Int. 2013; 2013: 258029.
25. Gursel G, Demirtas S. Value of APACHE II, SOFA and CPIS scores in predicting prognosis in
patients with ventilator-associated pneumonia. Respiration. 2006; 73: 503-8.
26. Safari S, Rahmani F, Soleimanpour H, Ebrahimi Bakhtavar H, Mehdizadeh Esfanjani R. Can
APACHE II Score Predict Diabetic Ketoacidosis in Hyperglycemic Patients Presenting to
Emergency Department? Anesth Pain Med. 2014; 4: 421365.
27. Dabar G, Harmouche C, Salameh P, Jaber B, Jamaleddine G, Waked M, et al. Community and
Health-care Associated Infections in Critically Ill Patients: A Multicenter Cohort Study. Int J
Infect Dis. 2015;37:80-5.