طراحی مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق: ارزیابی اثربخشی آن بر ملاک‌های انتخاب همسر دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

3 عضو هیئت علمی، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

4 عضو گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی طراحی مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق و ارزیابی اثربخشی آن بر ملاک‌های انتخاب همسر دانشجویان دختر انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، پدیدارشناختی و در قسمت کمی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی را کلیه زنان متاهل با انتخاب ناموفق شهر اصفهان در سال 1398 تشکیل دادند که دارای رضایت زناشویی نبوده و در حال حاضر به دلیل وجود تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی مراجعه کرده‌ بودند. جامعه آماری بخش کمی را نیز کلیه دانشجویان دختر مجرد دانشگاه‌های شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل دادند. در این پژوهش برای تدوین بسته مشاوره پیش از ازدواج تعداد 12 زن با انتخاب ناموفق به شکل هدفمند انتخاب و تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در بخش کمی نیز تعداد 40 دانشجوی دختر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه گواه). گروه‌ آزمایش مشاوره پیش از ازدواج (10 جلسه) را طی دو و نیم ماه دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 3 نفر در گروه آزمایش و 2 نفر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مشاوره پیش از ازدواج بر اساس تجارب زیسته زنان با انتخاب ناموفق بر ملاک‌های انتخاب همسر دانشجویان دختر تاثیر دارد (0001/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Pre-Marriage Consultation According to the Lived Experiences of the Women with Unsuccessful Choice: Evaluating Its Efficacy on Criteria for Choosing a Spouse of Female Students

نویسندگان [English]

  • Samaneh Salehi mobarakeh 1
  • Mohammad Hosein Fallah Ayakhdani 2
  • Saeid Vaziri Yazdi 3
  • Zahra Chaboki Nejad 4
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
3 Faculty member, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
4 Member of Psychology and Counseling Department, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: The present study was conducted to investigate designing a pre-marriage consultation according to the lived experiences of the women with unsuccessful choice and evaluating its efficacy on criteria for choosing a spouse of female students.
Material and methods: The research method of the current study was phenomenology in the qualitative part and quasi-experimental with pretest, posttest and control group design in the quantitative part. The statistical population of the present study included all married women with unsuccessful choice in the city of Isfahan in 2019 in the qualitative part who didn’t have marital satisfaction and attended consultation and psychological service centers due to marital conflicts. The statistical population in the quantitative part included all single female students at the universities of Isfahan in academic year 2018-19. 12 women with unsuccessful choice were selected through purposive sampling method and took in-depth interview in order to compile the packages of pre-marriage consultation. 40 female students were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control group in the quantitative part (20 in the experimental group and 20 in the control group). The experimental group received ten sessions of pre-marriage consultation during two-and-a-half months. 3 people in the experimental group and 2 people in the control group quitted taking part in the study.
Findings :The results showed that pre-marriage consultation according to the lived experiences of the women with unsuccessful choice has significant effect on female students’ criteria for choosing a spouse (p<0.0001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female students
  • criteria for choosing a spouse
  • women with unsuccessful choice
  • pre-marriage consultation