بررسی میزان پوکی استخوان در زنان متاهل مناطق 4 و17 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

مقدمه: پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیک استخوان و یک بیماری خاموش و بدون علامت است تا زمانی که کاهش تراکم استخوانی منجر به بروز شکستگی گردد؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی میزان پوکی استخوان در زنان متاهل مناطق 4 و17 تهران است. 
روش کار:  روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر در منطقه 17 و 4 شهر تهران 253360 می باشد که تعداد 382 نفر نمونه در این تحقیق براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تی مستقل، یومن ویتنی، ویلکاکسون استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان دادند کمبود ویتامین D– عادات تغذیه ای– تشخیص بالینی با پوکی استخوان رابطه معناداری وجود دارد. 
نتیجه گیری: می توان بیان نمود که زنان از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب به جذب بیشتر کلسیم و ساخت ویتامین D با توجه به نتایج پژوهش فعالیت منظم بدنی و دریافت کافی کلسیم و ویتامین همچنین سابقه مثبت فامیلی استئوپروز و اضافه وزن نیز مشاهده شده است و متداول ترین روش برای تعیین سنجش تراکم استخوان ، اسکن تراکم استخوان یا سنجش میزان جذب اشعه ایکس (DXA) است و در این اسکن سریع و کم تهاجمی، میزان تراکم استخوان در ناحیه لگن و ستون فقرات مورد ارزیابی قرار می گیرد، که فرد تا چه حد مبتلا و یا در معرض ابتلا به پوکی استخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of osteoporosis in married women in districts 4 and 17 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nooshin Zaman 1
  • Ali Roshanayi 2
  • Omid Ali Ahmadi 3
1 PhD Student, Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Corresponding Author)
3 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

Introduction: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease and a silent and asymptomatic disease until a decrease in bone density leads to fractures; Therefore, the aim of this study was to evaluate the rate of osteoporosis in married women in districts 4 and 17 of Tehran.
Methods: The research method is survey and the data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the present study in the 17th and 4th districts of Tehran is 253,360, of which 382 samples were selected based on random sampling. Independent t-test, Human Whitney, Wilcoxon were used for data analysis.
Results:  The results showed that vitamin D deficiency - eating habits - clinical diagnosis has a significant relationship with osteoporosis.
Conclusion: It can be stated that women through sun exposure to absorb more calcium and make vitamin D according to the results of regular physical activity and adequate intake of calcium and vitamins as well as a positive family history of osteoporosis and overweight has been observed. The most common method for determining bone density is to scan the bone density or measure the amount of X-ray absorption (DXA). In this rapid and minimally invasive scan, the bone density in the pelvis and spine is assessed. How much is affected or prone to osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteoporosis
  • Eating Habits
  • Clinical Diagnosis