بررسی میزان پوکی استخوان در زنان متاهل مناطق 4 و17 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

مقدمه: پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیک استخوان و یک بیماری خاموش و بدون علامت است تا زمانی که کاهش تراکم استخوانی منجر به بروز شکستگی گردد؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی میزان پوکی استخوان در زنان متاهل مناطق 4 و17 تهران است. 
روش کار:  روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر در منطقه 17 و 4 شهر تهران 253360 می باشد که تعداد 382 نفر نمونه در این تحقیق براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تی مستقل، یومن ویتنی، ویلکاکسون استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان دادند کمبود ویتامین D– عادات تغذیه ای– تشخیص بالینی با پوکی استخوان رابطه معناداری وجود دارد. 
نتیجه گیری: می توان بیان نمود که زنان از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب به جذب بیشتر کلسیم و ساخت ویتامین D با توجه به نتایج پژوهش فعالیت منظم بدنی و دریافت کافی کلسیم و ویتامین همچنین سابقه مثبت فامیلی استئوپروز و اضافه وزن نیز مشاهده شده است و متداول ترین روش برای تعیین سنجش تراکم استخوان ، اسکن تراکم استخوان یا سنجش میزان جذب اشعه ایکس (DXA) است و در این اسکن سریع و کم تهاجمی، میزان تراکم استخوان در ناحیه لگن و ستون فقرات مورد ارزیابی قرار می گیرد، که فرد تا چه حد مبتلا و یا در معرض ابتلا به پوکی استخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of osteoporosis in married women in districts 4 and 17 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nooshin Zaman 1
  • Ali Roshanayi 2
  • Omid Ali Ahmadi 3
1 PhD Student, Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Corresponding Author)
3 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

Introduction: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease and a silent and asymptomatic disease until a decrease in bone density leads to fractures; Therefore, the aim of this study was to evaluate the rate of osteoporosis in married women in districts 4 and 17 of Tehran.
Methods: The research method is survey and the data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the present study in the 17th and 4th districts of Tehran is 253,360, of which 382 samples were selected based on random sampling. Independent t-test, Human Whitney, Wilcoxon were used for data analysis.
Results:  The results showed that vitamin D deficiency - eating habits - clinical diagnosis has a significant relationship with osteoporosis.
Conclusion: It can be stated that women through sun exposure to absorb more calcium and make vitamin D according to the results of regular physical activity and adequate intake of calcium and vitamins as well as a positive family history of osteoporosis and overweight has been observed. The most common method for determining bone density is to scan the bone density or measure the amount of X-ray absorption (DXA). In this rapid and minimally invasive scan, the bone density in the pelvis and spine is assessed. How much is affected or prone to osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteoporosis
  • Eating Habits
  • Clinical Diagnosis
1. Masoud Nia e. Introduction to Medical Sociology. 2014;3:83-84
2. Bourdieu P.Distinction, A social critique of the judgment of taste Routledge 1984;6:800
3. Mohseni Tabrizi a.Sevdan f. Social Origins of Depression in Women 2000;1:2:2
4. Barzanje sp,Ghale Noei f,Mirzayi S. The effect of 12 months of strength training in water on
lumbar vertebral bone density in postmenopausal women with osteoporosis.Scientific Journal
of University of Medical Sciences 2016 February- March;21:27-35
5. Askari m,lotfi mh,Oliya mb,Falah Zade h,Mohamadi m. Investigation of risk factors for
osteoporosis Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2018 February-March;
25:6:853-863
6. Azkia M. Sociology of Development, Tehran Kaleme Publishing Institute; 3
7. Sarokhani b. Research Methods in Social Sciences 2009;Vol 1
8. Gold DT. The clinical impact of vertebral fractures: quality of life in women with
osteoporosis. Bone. 1996 Mar 1;18(3):S185-9.
9. Roberto KA, Gold DT, Yorgason JB. The influence of osteoporosis on the marital relationship
of older couples. Journal of Applied Gerontology. 2004 Dec;23(4):443-56.
10. Castro-Lionard K, Dargent-Molina P, Fermanian C, Gonthier R, Cassou B. Use of calcium
supplements, vitamin D supplements and specific osteoporosis drugs among french women
aged 75–85 years: patterns of use and associated factors. Drugs & aging. 2013
Dec;30(12):1029-38.
11. Grenfell M, James D. Bourdieu and education: Acts of practical theory. Routledge; 2003 Sep
2.
12. Cockerham WC. Bourdieu and an update of health lifestyle theory. InMedical sociology on
the move 2013 (pp. 127-154). Springer, Dordrecht.
13. Jaul E, Barron J. Age-related diseases and clinical and public health implications for the 85
years old and over population. Frontiers in public health. 2017 Dec 11;5:335.