پیش‎بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه
احساس خوشبختی زوجین به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی است که مقدمه تربیت نسل آینده، بهزیستی روانی زوجین و استقلال خود افراد محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و پیش­بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایزیافتگی و روابط موضوعی اولیه انجام شد.
روش کار
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ روش ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوج‎هایی بود که به مدت 10سال زندگی مشترک داشتند و در زیر یک سقف در شهر تهران زندگی می‎کردند. از بین جامعه مذکور تعداد 150 زوج (300 نفر) به روش نمونه‎گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه انتخاب شد و به پرسشنامه­های ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ (اﺳﻜﻮورون، 1998)، کیفیت روابط موضوعی (بل و بل، 1995) و احساس خوشبختی (لنتز، 2010) پاسخ دادند. یافته­های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.
نتایج
نتایج ضریب پیرسون نشان داد که ارتباط بین احساس خوشبختی زوجین با تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه معنی­دار بود (p≤0/001). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه به ترتیب به میزان 69 % و 74% و معنی دار به پیش­بینی احساس خوشبختی زوجین پرداختند.
نتیجه­گیری
بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه می­توان به صورت مستقیم احساس خوشبختی زوجین را پیش­بینی کرد؛ بنابراین با تقویت تمایزیافتگی و روابط موضوعی اولیه می­توان کیفیت زندگی زناشویی زوجین را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting couples' sense of happiness based on their differentiation and initial thematic relationshipse

نویسندگان [English]

 • Arezou jafari SoltanAbadi 1
 • Nader Monirpour 2
 • Hasan Mirzahoseini 3
1 PhD student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: The couples' sense of happiness is one of the most important factors that is the prelude to the education of the next generation, the psychological well-being of couples and the independence of individuals. The purpose of this study was to determine the relationship and prediction of couple's happiness based on differentiation and initial thematic relationships.
Method: In terms of purpose, it was practical and in terms of data collection method was type 2. The statistical population of the study consisted of couples who lived together for 10 years living under one roof in Tehran. 150 couples (300 people) were selected by convenience sampling method according to the inclusion and exclusion criteria., 1995) and feelings of happiness (Lentz, 2010) responded. Findings were analyzed using Pearson correlation and regression tests.
Results: Pearson's results showed that there was a significant relationship between couple's happiness with their differentiation and their initial thematic relationships (p≤0.001). The results of regression also showed that self-differentiation and initial thematic relationships predicted couple happiness by 69% and 74%, respectively.
Conclusion: Based on their differentiation and initial thematic relationships, one can directly predict the happiness of couples, thus enhancing the differentiation and initial thematic relationships can improve the quality of marital life of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couples Happiness
 • Self-Differentiation
 • Early Subject Relationships
 1. Rostami O. The Role of Initial schema and Distinguish yourself in the exhaustion of couples. 2018l Master Thesis, Mohaghegh Ardabili University
 1. Fatima M, Ajmal MA. Happy marriage: a qualitative study. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology. 2012 Apr 1;9(2):37-42.
 2. Nimtz M Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage: A phenomenological study A doctoral dissertation in psychology. 2011; Liberty University.
 3. Fincham FD, Stanley SM, Beach SR. Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and Family. 2007 May;69(2):275-92.
 4. KhojastehMehr R, Mohammadi R. Happiness Experience in Sustainable Marriages: A Qualitative Study. Family Psychology, 2017; 3 (2), 70-59.
 5. Korayi A, KhojastehMehr R, Aslani Kh. Identifying the factors influencing sustainable sustainable marriages in women. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2017; 6: 164-129.
 6. Bloch L, Haase CM, Levenson RW. Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion. 2014 Feb;14(1):130.
 7. Carstensen LL, Gottman JM, Levenson RW. Emotional behavior in long-term marriage. Psychology and aging. 1995 Mar;10(1):140.
 8. Shirisia LK. Strong marriages in the African American community: How religion contributes to a healthier marriage. 2014; M.A. Dissertation in family, consumer, and human development. Utah State University.
 9. McCray M L. Infidelity, trust, commitment, and marital satisfaction among military wives during husbands' deployment. 2015; A doctoral dissertation in psychology. University of Walden.
 10. Driver JL, Gottman JM. Daily marital interactions and positive affect during marital conflict among newlywed couples. Family process. 2004 Sep;43(3):301-14.
 11. Neyrami M, Fahimi S, Akbari A, Pichkolaei A. Predicting marital satisfaction based on attachment styles and segregation components. Journal of Principles of Mental Health, 2012; 14 (53): 66-77
 12. Jamil L, Atef Vahid M, Dehghani M, Habibi M. The Mental Health Through Psychodynamic Perspective:The Relationship between the Ego Strength, The Defense Styles, and the Object Relations to Mental Health . IJPCP. 2015; 21 (2) :144-154
 13. Koochaki-Ravandi M, Monirpour N, Arj A. The role of attachment styles, quality of object relations and ego strength in predicting irritable bowel syndrome. Feyz. 2015; 19 (3) :231-241
 14. Attari Y, Hoseinpour M, Rahnavard S. Effectiveness of couple communication skills training on couples' marital boredom reduction Thought and Behavior, 4 (14), 34-26.
 15. Maser, M. J. A Construct Validity of Differentiation of Self Measures & their Correlates. 2011; PhD Dissertation, Seton Hall University.
 16. Simpson JA. Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and social psychology. 1990 Nov;59(5):971.
 17. Najaflouy F. [The role of self-differentiation in marital relations]. Journal of new thoughts on education 2006-2007; 2(3-4): 27-37.
 18. Bell MD. Bell Object Relations and Reality Testing Inventory: BORRTI. Western Psychological Services; 2007.
 19. Kerr ME, Bowen M. Family Evaluation. An Approach Based on Bowen Theory. New York (Norton) 1988.
 20. Drake JR. Differentiation of self-inventory-short form: creation and initial evidence of construct validity (Doctoral dissertation, University of Missouri--Kansas City).2011.
 21. Asoodeh, M. H., Daneshpour, M., Khalili, S., Lavasani, M. G., Shabani, M. A., & Dadras, I. Iranian successful family functioning and Communication. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011; 30, 367-371.
 22. Eidi R, Khanjani Z. [Investigation the influence of attachment styles on the rate of marital
  satisfaction between couples]. Journal of psychology of Tabriz University 2006; 1(2-3): 175-201.