اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت زوجین دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی در شرایط بیماری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه
اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت از ویژگی هایی زوجین با سبک ارتباطی دیوار سنگی است که پایداری زندگی را با مخاطره جدی روبرو می‌کند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت زوجین دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی شهر تهران در سال 1400 در دوران همه‌گیری بیماری کووید-19 بود.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شهر تهران بودند ، که در سال 1400 به فراخوان همکاری در پژوهش حاضر در شبکه های مجازی پاسخ مثبت دادند. تعداد 40 نفر (20 زوج) بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرارگرفتند.آزمودنی های گروه های آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به مقیاس های چند بعدی اجتناب تجربی و ترس از صمیمیت پاسخ دادند. سپس زوج درمانی گروهی هیجان مدار صرفا برای گروه آزمایش در 10 جلسه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها
نتایج نشان داد، زوج درمانی هیجان مدار باعث کاهش ترس از صمیمیت و اجتناب تجربی و مولفه های آنها در زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شد(01/0>P).
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج، توجه به این رویکرد در برنامه‌های درمانی و مشاوره‌ای به‌عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش ترس از صمیمت و اجتناب تجربی زوجین شهر تهران دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Emotional Focused Couple Therapy on fear of intimacy and experiential avoidance couples with a stonewalling communication style in covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Entezari 1
  • PanteA Jahangir 2
  • Farideh Dokaneifard 3
1 department of educational sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad university, Rudehen, Iran.
2 department of educational sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad university, Rudehen, Iran.
3 department of educational sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad university, Rudehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Experiential avoidance and fear of intimacy are the characteristics of couples with a stonewalling communication style that poses a serious risk to the stability of life. Aims:The purpose of this research was to investigate the effectiveness of EFCT on experiential avoidance and fear of intimacy of couples in Tehran with a stonewalling communication style in 1400 during the epidemic of Covid-19 pandemic.
Method: The present research is a quasi-experimental design with pre-test, post-test, follow-up and control group. The statistical population of this research was the stonewalling couples in Tehran in 1400 who responded positively to the invitation for cooperation in the present research in virtual networks. A total of 40 individuals (20 pairs) were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Participants in the experimental and control groups responded to the Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire(MEAQ) and Fear of Intimacy Scale(FIS) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Then, Emotional Focused Group Couple Therapy(EFGCT) was performed only for the experimental group in 10 online group sessions. Data were analyzed using ANOVA with repeated measure.
Results: The results showed that emotion-oriented couple therapy reduced the fear of intimacy and experimental avoidance and their components in couples with stone wall communication style (P <0.01).
Conclusions: Based on the results, attention to this approach in treatment programs and counseling as an effective method to reduce fear of intimacy and experimental avoidance of couples in Tehran with a stone wall communication style can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Focused Couple Therapy
  • Experiential Avoidance
  • Fear of Intimacy
  • Stonewalling