مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

3 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

5 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به سرطان خون علاوه بر مشکلات جسمانی، از مشکلات روانی نیز رنج می‌برند، از مسائل آنها می‌توان به افسردگی و اضطراب جدایی اشاره کرد؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون بود.
روش کار: پژوهش حاضر جزء طرح‌های نیمه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون-پیگیری سه گروهی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سرطان خون مراجعه کننده به مرکز محک در سال 1398 بودند. به منظور تشکیل سه گروه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ابتدا 45 کودک انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش اول و 15 نفر در گروه آزمایش دوم و 15 نفر در گروه گواه گروه ‌بندی شدند. همچنین مرحله پیگیری سه ماه بعد از پس آزمون روی هر سه گروه اجرا شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، هر دو روش درمانی تاثیر معناداری بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون داشته است(p<0.05). همچنین روش بازی درمانی نسبت به قصه درمانی تاثیر بیشتری بر افسردگی و اضطراب جدایی داشت (p<0.05).
نتیجه‌گیری: تاثیر بازی درمانی بر افسردگی و اضطراب جدایی کودکان مبتلا به سرطان خون بیشتر از قصه-درمانی بود؛ لذا پیشنهاد می شود از بازی درمانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of play therapy and story therapy on depression and anxiety separation in children with leukemia

نویسندگان [English]

  • Niyousha AlaeiFard 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Azim Mehrvarz 3
  • Farhad Jomehri 4
  • Shiva Doulatabadi 5
1 Department of health psychology , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 professor, Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
3 Associate Professor, Army University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Children with leukemia, in addition to physical problems, also suffer from mental problems, such as depression and separation anxiety; The aim of this study was to compare the effectiveness of play therapy and story therapy on depression and anxiety separation in children with leukemia.
Methods: The present study is a semi-experimental project with Pretest-Posttest-three-group follow-up. The statistical population of the present study included all children with leukemia who referred to the Mahak Center in 1398. In order to form three groups using purposeful sampling method, 45 children were first selected and 15 people were randomly assigned to the first experimental group, 15 to the second experimental group and 15 to the control group. Also, the follow-up phase was performed on all three groups three months after the test. The research data were analyzed using repeated measurement analysis of variance.
Results: The results of data analysis showed that compared to the control group, both treatments had a significant effect on depression and separation anxiety in children with leukemia (p <0.05). Play therapy also had a greater effect on depression and separation anxiety (p <0.05) than on storytelling.
Conclusion: The effect of play therapy on depression and separation anxiety in children with leukemia was higher than story therapy, so it is recommended to use play therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • story therapy
  • depression
  • separation anxiety
  • leukemia