تجربه زیسته زنان مصرف کننده مشروبات الکلی از ارتباطات فردی و خانوادگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

قدمه: مصرف مشروبات الکلی یکی از پدیده‌های نوظهور اجتماعی است که بنیان‌ جامعه انسانی را تحت تاثیرقرارمی دهد.الکلیسم یکی از نابهنجاری‌هایی است که تاثیرات منفی و مخربی را در عرصه‌های فردی، خانوادگی به همراه دارد. نهاد خانواده به عنوان مهمترین نقطه آسیب‌پذیر این انحراف، و زنان مصرف کننده به عنوان اولین قربانیان این کجروی محسوب می‌شوند که پیامدهای مصرف مشروب در ارتباطات فردی و خانوادگی آنها اثر گذار است. هدف از  پژوهش حاضر، پدیدارشناسی تجربه زیسته روابط فردی و خانوادگی در زنان مصرف‌کننده مشروبات الکلی شهر اصفهان می‌باشد.
روش کار: در این مطالعه از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی با رویکرد کلایزی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق ،زنان مصرف کننده مشروبات الکلی در شهر اصفهان هستند که 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، نمونه‌ها از نوع گلوله برفی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند.جمع آوری داده ها با مصاحبه ها ی نیمه ساختار یافته به مدت 60-150 دقیقه انجام شد. که تجربه زیسته  زنان مصرف کننده  از روابط فردی و خانوادگی  آنها کشف و  مورد واکاوی قرار گرفت.
نتایج: یافته های پژوهش به دو مضمون  تجربه زیسته روابط فردی(ویژگی فرد مصرف کننده،عوامل تسریع کننده مصرف، ارتباط نامشروع)  و تجربه زیسته روابط خانوادگی(والدگری نا مناسب، مصرف مشروب در خانواده،شکاف فکری درخانواده) تقسیم شد که در قالب مقوله و مفاهیم در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
نتیجه‌گیری: روابط فردی و  روابط خانوادگی وهمچمین تعامل میان اعضای خانواده، در گرایش به مصرف مشروبات الکلی، نقش موثری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of women alcoholics from personal and family relationships (Case study: Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Payandeh 1
  • , Seyed Ali Hashemianfar 2
  • Asghar Mohammadi 3
1 PhD Student, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of sociology, Isfahan University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Alcohol consumption is one of the emerging social phenomena that affects the foundation of human society. Alcoholism is one of the abnormalities that has negative and destructive effects on individual and family areas. The institution of the family is considered as the most important vulnerable point of this deviation, and women consumers are considered as the first victims of this deviation that the consequences of alcohol consumption affect their personal and family relationships. The purpose of this study is the phenomenology of lived experience of personal and family relationships in women consuming alcohol in Isfahan.
Methods: In this study, the qualitative method of phenomenological accuracy with Klaizi approach has been used. The statistical population of this study is women consuming alcoholic beverages in Isfahan. 30 people were selected by purposive sampling, snowball samples and theoretical saturation criteria. Data collection by semi-structured interviews for 60-. 150 minutes was done. The lived experiences of the tendency to consume alcohol and discover their personal and family relationships were analyzed.
Results: The research findings were divided into two themes: lived experience of personal relationships (consumer characteristics, factors accelerating consumption, illicit communication) and lived experience of family relationships (inappropriate parenting, alcohol consumption in the family, intellectual gap in the family). Categories and concepts are discussed in this article.
Conclusion;Individual relationships and family relationships, as well as interactions between family members, play an important role in the tendency to consume alcohol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Lived Experience
  • Alcohol
  • Family Communication
  • Personal Communication