مدل‌یابی روابط ساختاری الکسی‌تایمیا با افسردگی به میانجی‌گری کیفیت خواب در بیماران رماتیسم مفصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه: رماتیسم مفصلی یک بیماری التهابی مزمن، با علتی ناشناخته است که اغلب با شیوع بالای اختلالات روان شناختی همراه است. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل‌یابی روابط ساختاری الکسی تایمیا با افسردگی به میانجی‌گری کیفیت خواب در بیماران رماتیسم مفصلی بود.
روش کار: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی کل ایران در سال 1399 تشکیل دادند که در فضای مجازی فعالیت داشتند و از میان آن ها، تعداد 412 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه مقیاس سنجش افسردگی مرکز مطالعات همه‌گیرشناختی، پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه الکسی‌تایمیا تورنتو بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزارهای SPSS 23 و 22 AMOS در سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که الکسی تایمیا از طریق کیفیت خواب اثر غیرمستقیم و معنادار بر افسردگی بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی دارد و می تواند به طور معناداری افسردگی را پیش‌بینی کند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که کیفیت خواب رابطه بین الکسی تایمیا و افسردگی را میانجی‌گری می کند و نقش مهمی در افسردگی بیماران رماتیسم مفصلی دارد. لذا توجه به متغیرهای مذکور توسط پژوهشگران و متخصصین، از عود و پیشرفت این بیماری جلوگیری می کند و به درمان هر چه بهتر این افراد کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of structural relations between alexithymia and depression with the mediation of sleep quality in rheumatoid arthritis patients

نویسندگان [English]

  • Nazanin Lahijanian
  • Hasan Rezaei Jamalouei
Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease with an unknown reason mostly associated with a high prevalence of psychological disorders. As a result, the aim of this study was to explain the modeling of structural relations between alexithymia and depression with the mediation of sleep quality in rheumatoid arthritis patients.
Materials and Methods: The research method is cross-sectional in correlation type using modeling of structural equations. The statistical population of this study includes people of Iran in 2020 with rheumatoid arthritis disorder who were active in cyberspace, and 412 people among them were selected by convenience sampling. The tools used in this study were Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index and Toronto Alexithymia Scale. For analysis of the research data, SPSS 23 and AMOS 22 software were used at the descriptive and inferential level.
Results: The research results showed that alexithymia through sleep quality has an indirect and significant effect on the depression of rheumatoid arthritis patients, and is able to predict the depression significantly.
Conclusion: Based on the current research findings, it can be said that sleep quality mediates the relationship between alexithymia and depression, and has a significant role in depression of the rheumatoid arthritis patients. Thus, considering these variables by researchers and experts prevents from aggravation of the disease, and improves people’s treatment more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rheumatoid arthritis patients
  • Depression
  • Sleep quality
  • Alexithymia