پیش‌بینی مدیریت بحران بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناخت هیجانی: مطالعه موردی فدراسیون ورزش جانبازان و معلولان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه‌آزاداسلامی، مبارکه، ایران

چکیده

مقدمه: پیش‌بینی وقوع شرایط بحرانی در برگزاری رویدادهای ورزشی معلولین و جانبازان امری اجتناب ناپذیر بوده، و مدیریت بحران نیازمند ویژگی‌ها و توانایی‌های روانشناختی است. بنابراین هدف از این مطالعه پیش‌بینی مدیریت بحران بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناخت هیجانی در فدراسیون ورزش جانبازان و معلولان بود.
روش کار: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه‌ آماری این پژوهش مجریان برگزار کننده رویدادهای ورزشی در فدراسیون ورزش معلولین و جانبازان بودند که از بین آنها تعداد 54 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2007) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بحران بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در سطح خطای 05/0 با نرم افزار SPSS-19 بررسی شدند.
نتایج: نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین تاب‌آوری و تنظیم شناخت هیجانی با مدیریت بحران وجود داشت. همچنین تنظیم شناخت هیجانی (001/0>, p37/0 =β) و تاب‌آوری(001/0>, p48/0 =β) توانستند به طور مستقیم مدیریت بحران را پیش‌بینی کنند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، با افزایش تاب‌آوری روانشناختی و تنظیم شناخت هیجانی، توانایی مدیریت بحران بهبود می‌یابد.
کلمات کلیدی: تاب‌آوری روانشناختی، تنظیم شناخت هیجانی، مدیریت بحران، جانبازان و معلولین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Crisis Management Based on Resilience and Emotional Cognition Regulation: A Case Study of the Veterans and Disabled Sports Federation

نویسندگان [English]

  • Naser Golmohammadi 1
  • Ahmadreza Askari 2
  • Majid Khorvash 3
1 PhD student in Sports Management, Department of Physical Education, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran.(Corresponding Author)
3 Department of Physical Education, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Predicting the occurrence of critical conditions in holding sports events for the disabled and veterans is inevitable, and crisis management requires psychological characteristics and abilities. Therefore, the purpose of this study was to predict crisis management based on resilience and regulation of emotional cognition in the Veterans and Disabled Sports Federation.
Methods: The research method was correlational. The statistical population of this study was the organizers of sports events in the Federation of Sports for the Disabled and Veterans, from which 54 people were selected by available means. Measurement tools included Connor & Davidson (2003) Resilience Questionnaire, Garnfsky et al. (2007) Emotion Regulation Questionnaire, and a researcher-made Crisis Management Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression at the error level of 0.05 with SPSS-19 software.
Results: The results showed that there was a positive and significant correlation between resilience and regulation of emotional cognition with crisis management. Also, regulation of emotional cognition (β = 0.37, p = 0.001) and resilience (β = 0.48, p = 0.001) were able to directly predict crisis management.
Conclusion: According to the obtained results, by increasing psychological resilience and adjusting emotional cognition, the ability to manage crisis improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Resilience
  • Emotional Cognition Regulation
  • Crisis Management
  • Veterans and The Disabled