اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و تحمل پریشانی بیماران قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، گنبد کاووس.

3 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه
بیماری­های قلبی عروقی جزو بیماری های مزمن است. این نوع بیماری­ها به خاطر ماهیتی که دارند باعث مسائلی در کیفیت زندگی و پریشانی در بیماران می­شوند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی بر کیفیت زندگی و پریشانی بیماران قلبی انجام شد.
روش کار
روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهر تهران به­صورت دردسترس 32 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه­های پژوهش شامل کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) بود. کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش اعمال شد.
نتایج
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات پس­آزمون کیفیت زندگی و تحمل پریشانی بیماران قلبی در گروه آزمایش به طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود (005/0 P≤).
نتیجه­گیری
بر اساس نتایج، کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی در بهبود کیفیت زندگی و تحمل پریشانی بیماران قلبی مؤثر بود، لذا می‌توان از آن به‌عنوان روش درمانی مکمل در کنار روش‌های پزشکی در راستای ارتقای وضعیت روانشناختی (افزایش کیفیت زندگی و تحمل پریشانی) بیماران عروق قلبی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on quality of life and anxiety tolerance of heart patients

نویسندگان [English]

  • Elahe Haghparast Nasrabadi 1
  • Mozhgan Mirza 2
  • Marie Hoseini 3
  • Azarmidokht Shahab 3
  • Aysan Sohrabi 4
1 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor Gonbad Kavous University, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Gonbad Kavous.
3 Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
4 Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (corresponding Athor)
چکیده [English]

Introduction: Cardiovascular diseases are among the chronic diseases. Due to their nature, these types of diseases cause quality of life problems and anxiety in patients. The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on quality of life and anxiety in heart patients.
Method: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. From the statistical population of cardiac patients referred to Tehran Heart Hospital, 32 people were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups. The research questionnaires included the quality of life of the World Health Organization (1996) and Simmons and Gahr (2005). Mindfulness-based stress reduction was applied to the experimental group for ten sessions.
Results: The results of analysis of covariance showed that the post-test scores of quality of life and distress tolerance of heart patients in the experimental group were significantly higher than the control group (P≤0.005).
Conclusion: Based on the results, mindfulness-based stress reduction was effective in improving the quality of life and tolerance of heart patients, so it can be used as a complementary therapy along with medical methods to improve psychological status (increase quality of life and tolerance). Distress) patients used cardiovascular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart patients
  • Mindfulness
  • Quality of life
  • Anxiety tolerance