اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشانگان عودمصرف در سوءمصرف‏کنندگان مت‏آمفتامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشانگان عودمصرف در سوءمصرف‏کنندگان مت‏آمفتامین انجام شد.
روش کار: پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با مرحله پیگیری 6 ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان سوءمصرف کننده مت آمفتامین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 98-1397 بود. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه (درمان ذهن آگاهی، 15 نفر و درمان ماریکس، 15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیست ویژگی های جمعیت شناختی-محقق ساخته و پرسشنامه هشدار دهنده عود اعتیاد- گورسکی (1987) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی، واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که درمان ذهن آگاهی و درمان ماتریکس در مراحل پس آزمون و پیگیری بر کاهش عود مصرف و ابعاد آن (احساس، افکار، نگرش و رفتار) تأثیر معناداری داشته اند. نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نیز نشان داد که درمان ذهن آگاهی بر کاهش عود مصرف و ابعاد آن در مراحل مختلف سنجش نسبت به درمان ماتریکس مؤثرتر بوده است (05/0>P).
نتیجه گیری: با استفاده از درمان ذهن‌آگاهی می‌توان بر کاهش عودمصرف در سوءمصرف‏کنندگان مت‏آمفتامین تاثیر مثبت گذاشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness training on reducing relapse syndrome in methamphetamine abusers

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahmani 1
  • Hasan Amiri 2
  • Karim Afsharinia 3
1 PhD Candidate, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness training on reducing relapse syndrome in methamphetamine abusers.
Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a 6-month follow-up phase. The statistical population of the study included all men abusing methamphetamine who referred to the Addiction Treatment Center in Kermanshah in 1397-98. By available sampling method, 30 people were selected and randomly assigned to two groups (mindfulness treatment, 15 people and Marix treatment, 15 people). Research instruments included a researcher-made demographic characteristics checklist and the Gorsky (1987) Addiction Relapse Warning Questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive statistics, repeated measures variance and Ben Foroni post hoc test.
Results: The results showed that mindfulness therapy and matrix therapy in the post-test and follow-up stages had a significant effect on reducing relapse and its dimensions (feeling, thoughts, attitude and behavior). The results of Ben Foroni post hoc test also showed that mindfulness treatment was more effective than matrix treatment in reducing recurrence of consumption and its dimensions in different stages of assessment (P <0.05).
Conclusion: By using mindfulness therapy, we can have a positive effect on reducing relapse in methamphetamine abusers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness training
  • matrix therapy
  • relapse
  • methamphetamine