تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر گالکتین-3، غلظت پلاسمایی کراتین کینازMB و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیومارکرهای قلبی نقش مهمی در پیش­آگاهی­دهنده آسیب قلبی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر گالکتین-3، غلظت پلاسمایی کراتین­کینازMB و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش کار:  جامعه آماری را بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1400 -1399 تشکیل دادند. از بین جامعه تعداد 20 فوتبالیست بصورت نمونه­های دردسترس انتخاب شدند. ارزیابی فعالیت هوازی فزاینده تا بیشینه با اجرای پروتکل بروس بود. قبل، بلافاصله و 24 ساعت بعد از پایان پروتکل از آزمودنی­ها خون­گیری بعمل آمد. جهت آزمون فرضیه­ها و مقایسه متغیرهای وابسته در گروه­های مختلف از آزمون تحلیل واریانس در اندازه­های تکراری و از آزمون بونفرونی برای مقایسه بین مراحل خونگیری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم­افزار 25SPSS انجام شد.
نتایج: تفاوت معناداری در میزان گالکتین-3 بین مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین بین پس­آزمون و 24 ساعت پس از آزمون تفاوت معنادار مشاهده نگردید. در میزان کراتین­کیناز MB و لاکتات دهیدروژناز بین مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین بین پیش­آزمون و 24ساعت پس از آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری: تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه باعث تغییر سطوح سرمی گالکتین-3 در بازیکنان لیگ برتر فوتبال می­شوند که احتمالا می­تواند ناشی از اثرات التهابی و ضدالتهابی در طول فعالیت ورزشی و دوره ریکاوری بعد از فعالیت باشد. همچنین، تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه باعث تفاوت معناداری در سطوح کراتین­کیناز MB و لاکتات دهیدروژناز در پس­آزمون و 24 ساعت پس از آزمون گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Maximal Workload exercises on galactin-3, plasma creatine kinase MB and lactate dehydrogenase concentration of Iranian Soccer premier league players

نویسندگان [English]

  • Alireza Khalil Arjmandi 1
  • Farshad Ghazalian 2
  • Hasan Matin Homaee 3
  • Hossein Abednatanzy 4
1 Ph.D. Student in Sports Physiology, Department of Physical Education and Sports Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cardiac biomarkers play an important role in predicting heart damage. The aim of this study was to investigate The effect of aerobic maximal workload exercises on Galactin-3, plasma Creatine Cinase-MB and lactate dehydrogenase concentration of Iranian Soccer premier league players.
Methods: The statistical population consisted of players of the Iranian Football Premier League in the season 1399-1400. 20 football players were selected as available samples. Evaluation of aerobic activity was incremental to maximal with the implementation of the Bruce protocol. Blood samples were taken before, immediately and 24 hours after the end of the protocol. To test the hypotheses and compare the dependent variables in different groups, analysis of variance in repeated measures and Bonferroni test were used to compare between blood sampling steps. Data analysis was performed using SPSS25 software.
Results: There was no significant difference in the amount of Galactin-3 between the pre-test and post-test stages and also between the post-test and 24 hours after the test. There was a significant difference in Creatine Kinase-MB and Lactate Dehydrogenase levels between pre-test and post-test stages as well as between pre-test and 24 hours after test.
Conclusion: The merobic maximal workload exercises alters serum Galactin-3 levels in Premier League players, possibly due to inflammatory and anti-inflammatory effects during exercise and post-exercise recovery. Also, based on the findings of the present study, increasing aerobic exercise to the maximum caused a significant difference in levels of creatine kinase MB and lactate dehydrogenase in the post-test and 24 hours after the test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Maximal Workload
  • galactin-3
  • creatine kinase MB
  • lactate dehydrogenase
  • Soccer Player