بررسی رابطه بین نشانه های وسواس فکری و عملی (OCS) با طیف اختلال های وسواس و اجبار(OCSD) و افسردگی اضطراب و استرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان روانپزشکی روزبه،دپارتمان روان شناسی ،تهران ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،دپارتمان روان شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،بیمارستان روانپزشکی روزبه،تهران ،ایران

چکیده

مقدمه: در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی زمینه برای جدایی وسواس از طبقه اختلال‌های اضطرابی و شکل گیری مفهومی تحت عنوان طیف وسواس فراهم شد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط اختلال وسواس با اختلالات طیف وسواس و افسردگی اضطراب و استرس جهت ارزیابی این طبقه تشخیصی جدید صورت گرفت.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 245 نفر از دانشجویان دانشگاه‌ های تهران که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند بود و ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های (OCI-R)، (OCSD)، (DASS)، بودند. و داده‌ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: طبق یافته های حاصل از این مطالعه بین نمره کل متغیر وسواس فکری- عملی و خرده مقیاس‌های آن رابطه مثبت و معنادار(001/0>p) وجود دارد. همچنین بین نمره کل اختلال وسواس فکری‌-عملی و خرده مقیاس های آن و اختلالات ‌طیف وسواس و هم چنین با متغیرهای اضطراب، افسردگی و استرس نیز همبستگی مثبت معنی داری یافت شد.
نتیجه گیری: اختلال وسواس فکری – عملی ضمن ارتباط با اختلال های هم گروه خود در طبقه تشخیصی جدید طیف اختلالات وسواس، در بعدی دیگر ارتباط نزدیک با ابعاد هیجانی و متغیر هایی همچون علایم اضطرابی و افسردگی و استرس داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Obsessive-Compulsive Disorder (OCS) Symptoms with Obsessive Compulsive Disorder (OCSD) and Depression Anxiety and Stress

نویسندگان [English]

  • Mahsa Golestani 1
  • Atefe Nezamolslami 2
1 Master of Clinical Psychology, Tehran University of Medical Sciences Roozbeh Psychiatric Hospital, Department of Psychology, Tehran Iran
2 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Tehran University of Medical Sciences, Roozbeh Psychiatric Hospital, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the ground for the separation of obsessive-compulsive disorder from the category of anxiety disorders and the formation of a concept called obsessive spectrum was provided. The aim of this study was to investigate the relationship between obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive disorder and anxiety and stress depression to evaluate this new diagnostic category.
Method: The present research design is descriptive-analytical. The statistical population of this study included 245 students of Tehran universities who were selected by convenience sampling and the research tools included questionnaires (OCI-R), (OCSD), (DASS). Data were analyzed using nonparametric Spearman correlation test.
Results: According to the findings of this study, there is a positive and significant relationship between the total score of obsessive-compulsive disorder and its subscales (p <0.001). Also, a significant positive correlation was found between the total score of obsessive-compulsive disorder and its subscales and obsessive-compulsive disorder disorders as well as with the variables of anxiety, depression and stress.
Conclusion: Obsessive-compulsive disorder, while related to peer disorders in the new diagnostic class of obsessive-compulsive disorder, in another dimension was closely related to emotional dimensions and variables such as anxiety symptoms, depression and stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive Disorder
  • Obsessive Compulsive Disorder
  • DSM-5