اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک -والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی ، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد بجنورد ، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه
هدف پژوهش حاضر اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر PCIT بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی بود.
روش کار
روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و رواندرمانی آپاما شهر تهران، تعداد 30 نفر به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدند.گروه آزمایش ابتدا تحت آموزش برنامه درمانی فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک-والد به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای قرار گرفتند و همزمان تمرینات حرکتی مورد نظر برای کودکانشان به مدت 13 جلسه 45 دقیقه ای به آن ها آموزش داده شد تا با کودکان خود تمارین را انجام دهند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.
یافته ها
نتایج نشان داد که آموزش تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک-والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجهی تأثیر دارد(05/0>p). بین دو گروه آزمایشی در متغیر حافظه کلامی و در متغیر حافظه دیداری-فضایی و در متغیر عملکرد حرکتی و نافرمانی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج حاصل‌شده پیشنهاد می‌شود که کارگاه‌های آموزشی برای والدین و مربیان و مؤسساتی که در ارتباط با کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه هستند جهت آشنایی با شیوه های رفتاری با این کودکان برگزار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of movement exercises and PCIT-based parenting therapy on motor, cognitive function and disobedience in children with ADHD

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadipour 1
  • Mahdieh Samet 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
2 PhD student in Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of motor training and PCIT-based parenting therapy on motor, cognitive and disobedient performance in children with ADHD.
method
The research method was applied in terms of purpose and was a quasi-experimental method with a pretest-posttest design with a control group. From the community of children aged 7 to 12 years with attention deficit / hyperactivity disorder referred to the Apama Counseling and Psychotherapy Center in Tehran, 30 people were selected by purposive sampling method and 15 people in the experimental group and 15 people in the control group were randomly assigned. The experimental group was first trained in parenting therapy program based on child-parent interaction for 10 sessions of 45 minutes, and at the same time the movement exercises for their children were taught for 13 sessions of 45 minutes to be with their children. Do the exercises.
findings
The results showed that exercise training and parenting therapy based on child-parent interaction had an effect on motor, cognitive and disobedient performance of children with ADHD (p <0.05). There is a significant difference between the two experimental groups in the variable of verbal memory and in the variable of visual-spatial memory and in the variable of motor function and disobedience.
Conclusion
According to the results, it is suggested that educational workshops be held for parents, educators and institutions that are related to children with ADHD to get acquainted with the behaviors of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCIT-based parenting
  • movement exercises
  • cognitive and motor function
  • disobedience
  • ADHD / Attention Deficit Hyperactivity Disorder