پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه روانشناسی عمومی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد تمام گروه روان‌شناسی تربیتی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی بود. بدین منظور از بین کارکنان مناطق 22 گانه تهران بزرگ با روش خوشه‌ای 13 منطقه انتخاب شد و نمونه‌ای به حجم 316 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب گردید. برای جمع آوری داده‏ها از پرسش‏نامه‏های استرس شغلیHSE ،جو سازمانی هالپین و کرافت، هوش هیجانی سیبریا شرینگ، تیپ شخصیتی نئو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی و همچنین روش‌های آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار SPSS-26 استفاده شد. اولین یافته مبنی بر این است که تیپ‌های شخصیتی و هوش هیجانی با نقش جو سازمانی بر کاهش استرس شغلی تأثیر دارند. بر طبق نتایج ملاحظه شد که تأثیرات غیرمستقیم هوش هیجانی و تیپ‌های شخصیتی وظیفه‌شناسی و برونگرایی بر استرس شغلی معنادار بودند (05/0>p). اثرات غیرمستقیم تیپ‌های شخصیتی توافق، گشودگی، و روان رنجوری بر استرس شغلی معنادار نبود (05/0<p). همچنین تاثیرات مستقیم جوسازمانی، هوش هیجانی، روان رونجوری بر استرس شغلی معنادار بودند (05/0>p). همچنین اثرات مستقیم وظیفه‌شناسی و برونگرایی بر جو سازمانی معنادار بودند (05/0>p). اما اثرات مستقیم توافق، گشودگی روان رنجوری بر جو سازمانی معنادار نبود و نیز اثرات مستقیم وظیفه‌شناسی، گشودگی، توافق، و برونگرایی بر استرس شغلی معنادار نبودند (05/0<p). با توجه به یافته‌های به دست آمده میتوان گفت تیپ‌های شخصیتی و هوش هیجانی با میانجیگری جوسازمانی بر استرس شغلی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting job stress based on organizational climate, emotional intelligence and personality types

نویسندگان [English]

  • Elham Mazloomi 1
  • fareiborz dortaj 2
  • Mohammad Asgari 3
  • Kazem Nematolazadeh Mahani 4
1 PhD Student, Department of General Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh tabatbaee University , Tehran, Iran.
4 Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to predict job stress based on organizational climate, emotional intelligence and personality types. For this purpose, among the employees of 22 districts of Greater Tehran, 13 districts were selected by cluster sampling method and a sample of 316 people was selected by cluster random sampling method. HSE job stress questionnaires, Halpin and Kraft organizational climate, Siberian Schering emotional intelligence, Neo personality type questionnaires were used to collect data. Descriptive statistics as well as Pearson correlation statistical methods were used to analyze the research results. The first finding is that personality types and emotional intelligence with the role of organizational climate have an effect on reducing job stress. According to the results, it was observed that the indirect effects of emotional intelligence and conscientiousness and extraversion personality types on job stress were significant (p <0.05). The indirect effects of agreement, openness, and neuroticism on job stress were not significant (p <0.05). Also, the direct effects of organizational climate, emotional intelligence, and neuroticism on job stress were significant (p <0.05). Also, the direct effects of conscientiousness and extraversion on the organizational climate were significant (p <0.05). But the direct effects of agreement, neuroticism openness on organizational climate were not significant and also the direct effects of conscientiousness, openness, agreement, and extraversion on job stress were not significant (p <0.05). According to the findings, it can be said that personality types and emotional intelligence have an effect on job stress through mediation of organizational climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • personality types
  • emotional intelligence
  • organizational climate