تاثیر استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده بر افسردگی پس از تولد نوزاد باتوجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر در پدران در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

2 گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: افسردگی پس از تولد نوزاد در مردان و خطر تأثیرات نامطلوب آن بر روابط با کودک و همچنین روابط با همسر، اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین این پژوهش با هدف پیش بینی پس از تولد نوزاد در پدران بر اساس استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده باتوجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی و کاربردی بود. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از پدران شهر اصفهان بودند که در شش ماه اخیر صاحب نوزاد شده بودند که به صورت دردسترس انتخاب شدند. سپس به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی ادینبورگ (1978)، پرسشنامه استرس هری (۲۰۰۵)، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمت و همکاران (1988) و پرسشنامه شخصیت آسیب پذیر بویس و همکاران (2004)، پاسخ دادند. داده ها با استفاده الگویابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کوواریانس نرم افزار AMOS نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در مدل پدران نیز به جز مسیر "استرس ادراک شده به افسردگی پس از زایمان" و "حمایت اجتماعی بر افسردگی پس از زایمان"، سایر مسیرها معنی دار است(05/0>p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس و حمایت اجتماعی با توجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر در گروه پدران از برازش مناسبی برخوردار است. هم چنین تمامی متغیرهای برونزا ومیانجی یعنی استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی و شخصیت آسیب پذیری می توانند 25 درصد از تغییرات افسردگی پس از تولد نوزاد در پدران را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Stress and Perceived Social Support on Postpartum Depression Considering the Mediating Role of Vulnerable Personality in Fathers in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Samaneh Najary Forushani 1
  • Fahimeh Namdarpour 2
1 Department of Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.
2 Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Postpartum depression in men and the risk of adverse effects on the relationship with the child as well as relationships with the spouse are of particular importance. Objective: Therefore, this study aims to predict the birth of a baby in fathers based on stress and perceived social support with respect to the mediating role of vulnerable individuals. done. Methods: This study was a correlational and applied study. The sample consisted of 300 fathers in Isfahan who had a baby in the last six months and were selected as available. Then they answered the research tools including Edinburgh Depression Inventory (1978), Harry Stress Inventory (2005), Perceived Social Support Questionnaire (MSPSS), Zimet et al. (1988) and Boyce et al. (2004) Vulnerable Personality Questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling based on the covariance method of AMOS software version 24. Results: The results showed that in the fathers model, except for the path of "perceived stress to postpartum depression" and "social support for postpartum depression", other pathways are significant (p <0.05). Conclusion: The results showed that the model of predicting postpartum depression based on stress and social support has a good fit due to the mediating role of vulnerable personality in the group of fathers. The results also showed that all exogenous and mediating variables, namely perceived stress, social support and vulnerability, could predict 25% of postpartum depression in fathers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Perceived Social Support
  • Vulnerable Personality
  • Postpartum Depression