اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب بود. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان دختر تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان سرپل ذهاب در سال شش ماهه اول 1399 به تعداد حدود 285 نفر بود. از بین جامعه آماری تعداد 40 نوجوان به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (20 نوجوان در گروه آزمایش و 20 نوجوان در گروه گواه). نوجوانان حاضر در گروه‌ آزمایش آموزش مثبت‌اندیشی (11 جلسه) را طی دو و نیم ماه دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 2 نوجوان در گروه آزمایش و 1 نوجوان در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمنت و همکاران، 1988) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده (0001>P؛ 58/0=Eta؛ 51/48=F) نوجوانان دختر تاثیر داشته است. بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان شود. بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش مثبت‌اندیشی با بهره‌گیری از مراقبه ذهن‌آگاهی، استفاده از نقاط قوت خود، لذت بردن، تأیید خویشتن و بیان ارزش‌ها، می‌تواند به عنوانی روشی کارآمد در جهت بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Positive thinking training on the Female Adolescents’ Perceived Social Support in the Town of Sar-E-Pol-E-Zahab

نویسندگان [English]

  • jalal moulaei 1
  • maryam chorami 2
  • tayyebeh sharifi 3
  • reza ahmadi 2
1 PhD Student in General Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the efficacy of positive thinking training on the female adolescents’ perceived social support in the town of Sar-e-Pol-e-Zahab. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of the study included 285 female adolescents who were under the support of the Organization of Wellbeing in the town of Sar-e-Pol-e Zahab in the first six months of 2020. 40 adolescents were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (20 adolescents in the experimental group and 20 in the control group). The adolescents in the experimental group received positive thinking training (11 sessions) during two-and-a-half months. 2 adolescents in the experimental group and 1 in the control group quitted taking part in the study after beginning the intervention. The applied questionnaires in this study included perceived social support questionnaire (Zimnet et al, 1988). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 statistical software. The results showed that positive thinking training has had significant effect on the perceived social support (F=48.51; Eta=0.58, P<0001) of female adolescents in a way that this intervention succeeded in improving the adolescents’ social acceptant and interaction. According to the findings of the present study, positive thinking training can be an efficient method to improve the adolescents’ perceived social support through employing mediation, mindfulness, using one’s strong suits, confirming the self and stating the values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive thinking training
  • perceived social support
  • female adolescents’