مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خستگی مزمن و اضطراب سلامت در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه ازاد اسلامی ، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خستگی مزمن و اضطراب سلامت در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد.
روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه است. از جامعه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی در سال 1400 به صورت دردسترس 45 نفر انتخاب و سپس به صورت گمارش تصادفی به 3 گروه 15‌نفری جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شاملپرسشنامه خستگی مزمن (CFS) وپرسشنامه اضطراب سلامت (2002)بودند و طرحواره درمانی بر اساس پروتکل 12 جلسه‌ای و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اساس پروتکل 8 جلسه‌ای ایفرت و فورسایت تنظیم شدند. درنهایت از تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که بین اثر طرح واره درمانی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خستگی مزمن و اضطراب سلامت تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 p<).
نتیجه گیری: تفاوت معنی‌داری بین تغییرات میانگین خستگی مزمن و اضطراب سلامتدر میان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بعد از یک ماه در گروه طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیگیری مشاهده نمی‌شود و این نتایج تایید می‌کند که طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خستگی مزمن و اضطراب سلامت در میان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از پایداری مناسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Schema therapy and Acceptance and commitment therapy (ACT) on Chronic fatigue syndrome (CFS) and Health anxiety of patients with Multiple Sclerosis (MS)

نویسندگان [English]

  • Abbas Nazari 1
  • Sara Saedi 1
  • Mansour Abdi 2
1 Department of Psychology, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of schema therapy and treatment based on acceptance and commitment on chronic fatigue syndrome and health anxiety in patients with multiple sclerosis.
Methods: The research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design with two experimental groups and one control group. From the community of patients with multiple sclerosis in Markazi province in 1400, 45 people were randomly selected and then randomly assigned to 3 groups of 15 people. The research instruments included the Chronic Fatigue Questionnaire (CFS) and the Health Anxiety Inventory (2002). Finally, analysis of covariance was used using SPSS software version 22 to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between the effect of schema therapy and acceptance and commitment based therapy on chronic fatigue syndrome and health anxiety (p <0.001).
Conclusion: There is no significant difference between changes in mean chronic fatigue and health anxiety among patients with multiple sclerosis after one month in the schema therapy group and acceptance and commitment based treatment in the follow-up phase and these results confirm Schema therapy and treatment based on acceptance and commitment to chronic fatigue and health anxiety among patients with multiple sclerosis has been well established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • Acceptance and commitment therapy
  • chronic fatigue syndrome
  • health anxiety
  • Multiple Sclerosis