اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقاء در دانشجویان انجام شد. روش: در این پژوهش ‌تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون 50 دانشجوی کارشناسی دانشگاه خوارزمی در دو گروه آزمایش و کنترل، پیش و پس از آموزش، به پرسشنامة رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت تحصیلی شامل مولفه‌های سرزندگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، مشغولیت تحصیلی، خوش‌بینی تحصیلی و هدف گزینی تسلطی (صالح‌زاده، 1396) پاسخ دادند. از طریق12 جلسه دو ساعته، آموزش برنامه بازآموزی، به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا در افزایش مولفه‌های تاب آوری تحصیلی، خوش بینی تحصیلی و هدف گیزی تسلطی اثرات معنی داری داشت اما در مولفه های سرزندگی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی بلحاظ آماری اثرات معنی داری نداشت. نتیجه‌گیری: به طور کلی، نتایج مطالعة حاضر نشان می‌دهد که برنامة پنسیلوانیا از طریق 1)کمک به فراگیران برای شناسایی توانمندی‌های فردی خویش (احساس فردی، نگرش‌ها و باورها) و2) غنی‌سازی مهارت‌های ارتباط بین‌فردی و 3)غنی سازی مهارت های حل مساله(مقاومت، شوخ‌طبعی و تعامل)، درتغییر الگوی رفتاری و رفتارهای ارتقاء دهنده تحصیلی به منظور کمک به تامین مصونیت روانی فراگیران در موقعیت‌های تحصیلی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Pennsylvania attributive retraining Program on Academic health promoting behaviors

نویسندگان [English]

  • Reza Darabi 1
  • Mehdi Arabzadeh 2
  • Saeed Toulabi 3
  • Hassan Heidari 4
  • Hossein Davoodi 3
1 Ph.D. Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
3 Department of Psychology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
4 Department of Psychology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of Pennsylvania Documentary Retraining Program on promotion behaviors in students. Method: In this experimental study with a pre-test-post-test design of 50 undergraduate students of Kharazmi University in both experimental and control groups, before and after training, to a questionnaire of academic health-promoting behaviors including components of academic vitality and resilience. Academic, academic engagement, academic optimism and dominant goal setting (Salehzadeh, 1396) responded. Through 12 two-hour sessions, retraining program training was conducted in a group manner for the experimental group. Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that the Pennsylvania Documentary Retraining Program had significant effects on increasing the components of academic resilience, academic optimism and dominance targeting, but did not have statistically significant effects on the components of academic vitality and academic engagement. . Conclusion: In general, the results of the present study show that the Pennsylvania program helps to enrich learners by 1) identifying their individual abilities (individual feelings, attitudes, and beliefs) and 2) enriching skills. Interpersonal communication and 3) Enrichment of problem solving skills (resistance, humor and interaction), is effective in changing the pattern of behavior and promotional behaviors to help ensure the psychological security of learners in educational situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic vitality
  • academic resilience
  • academic engagement
  • academic optimism and masterful goal setting