اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران .

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی آموزش توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری بود.
روش کار: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر تبریز در سالتحصیلی 1399-1400 بود که از بین آنها 30 نفر نمونه در دو گروه همگن از دانش آموزان پسر پایه دوم که دارای اختلالات یادگیری بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)، پرسشنامه عصب شناختی کولیج، آزمون استروپ کلاسیک رایانه ای و آزمون استروپ هیجانی بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش توانمندسازی شناختی دریافت و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد.
نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس آموزش توانمندسازی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی در همه مراحل آزمون استروپ کلاسیک و بر بهبود مهارگری عاطفی در مراحل زمان واکنش ناهمخوان خنثی، زمان واکنش ناهمخوان هیجانی و تداخل هیجانی آزمون استروپ هیجانی اثر مثبت دارد (01/0>P).
نتیجه‌گیری: متخصصان اختلال یادگیری می توانند از این این روش برای بهبود کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Empowerment on Executive Functions and Cognitive and Emotional Inhibition of Students with Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Mahmaood Jabarzadeh Chaharbarod 1
  • mansor bayrami 2
  • Asghar Nakhostin Goldoost 3
  • Touraj Hashemi 4
1 Department of Psychology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Educational Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
4 Department of Psychology, Tabriz University, Tabriz,Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to the effectiveness of cognitive empowerment training on executive functions and cognitive and emotional inhibition of students with learning disabilities.
Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with an experimental group and a control group. The statistical population of the study included all elementary school students in Tabriz in the academic year 1300-1400, of which 30 samples in two homogeneous groups of second grade male students with learning disabilities, by alternative sampling method. The instruments used in this study were the Colorado Willcutt et al. Learning Disabilities Questionnaire (CLDQ), the Coolidge Neurological Questionnaire, the Computers sample Stroop Test, and the Emotional Stroop Test. The experimental group received cognitive empowerment training in 10 sessions of 90 minutes and during this period the control group did not receive any training.
Results: Data analysis using covariance analysis test of cognitive empowerment training on improving executive functions and cognitive inhibition in all stages of sample Stroop test and on improving emotional inhibition in stages of neutral dissonance reaction time, emotional dissonance reaction time and emotional interference of Stroop test Emotional has a positive effect (P <0.01).
Conclusion: Learning Disabilities Specialists can use this method to improve the executive functions and cognitive and emotional inhibition of students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Empowerment
  • Executive functions
  • Cognitive and Emotional Inhibition
  • Learning disorders