طراحی مدل پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان بر اساس: استرس فرزندپروری و خوداثرمندی والدینی مادران با میانجیگری الگوهای ارتباطی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار ، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان بر اساس: استرس فرزندپروری و خوداثرمندی والدینی مادران با میانجیگری الگوهای ارتباطی خانواده بود. شرکت‌کنندگان ۵۴۰ نفر (۲۷۵ پسر و ۲۶۵ دختر) از دانش آموزان ۹ تا ۱۱ ساله مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به همراه مادرانشان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان پیش دبستانی، استرس فرزندپروری (PSI-SF)، خوداثرمندی والدینی دومکا (PSAM)، الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک پاسخ دادند. جهت تجزیه‌و‌تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌‌افزار Spss نسخه 26، نرم‌‌افزار Amos نسخه 24 و نیز نرم‌افزار R نسخه 4.0.2 استفاده شد. یافته ها بیانگر برازش مناسب داده های گردآوری شده با مدل طراحی شده بود. استرس فرزند‌پروری در پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان نقش معنی‌داری دارد ( 5.59Z=). استرس فرزند‌پروری اثر مستقیم (60/0-) معنی‌داری بر الگوهای ارتباطی خانواده دارد. خوداثرمندی والدینی نقش مستقیمی در الگوهای ارتباطی خانواده ندارد (1.53Z=). متغیر خود اثرمندی والدینی با میزان اثر 04/0 نقش معنی‌داری بر متغیر پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان ندارد. الگوهای ارتباطی خانواده نقش مستقیمی در ارتباط با متغیر پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان دارد. استرس فرزندپروری از طریق الگوهای ارتباطی خانواده (0.05P< و 1.96Z=) بر متغیر پرخاشگری رابطه ای و آشکار نقش معنی‌داری دارد. خود‌اثرمندی از طریق الگوهای ارتباطی در پرخاشگری رابطه و آشکار نقش معنی‌داری ندارد (0.05P>). یافته های پژوهش حاضر گامی در جهت تدوین مدل های نظری پیش بین برای پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of relational and overt aggression in children based on: parenting stress and maternal parental self-efficacy mediated by family communication patterns

نویسندگان [English]

  • Padideh Amir Sayyafi 1
  • Firooze Zangane 2
  • Zabih Pirani 3
1 PhD student in counseling, counseling department, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design a model of relational and overt aggression in children based on: parenting stress and maternal parental self-efficacy mediated by family communication patterns. Participants were 540 people (275 boys and 265 girls) from 9 to 11 year old primary school students in Tehran in the academic year 1400-1399 with their mothers who participated in the study by available sampling method. Participants answered questionnaires of relational and overt aggression in preschool children, parenting stress, Domka parental self-efficacy, Ritchie and Fitzpatrick family communication patterns. Spss software version 26, Amos software-24 and R software were used for statistical analysis of the data. The findings indicated a good fit of the collected data with the designed model. Parenting stress has a significant role in the relationship and overt aggression of children. Parenting stress has a significant direct effect on family communication patterns. Parental self-efficacy does not play a direct role in family communication patterns. The variable of parental self-efficacy with the effect of 0.04 has no significant role on the variable of aggression and overt in children. Family communication patterns play a direct role in relation to the explicit relationship variable of children. Parenting stress through family communication patterns has a significant role on the relational and overt aggression variable. Self-efficacy through communication patterns does not play a significant role in relationship and overt aggression. The findings of the present study are a step towards developing predictive theoretical models for relational and overt aggression in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relational and overt aggression
  • Parenting stress
  • Parental self-efficacy
  • Family communication patterns