ارتباط استراتژی مچ پا در آهنگ بارگیری با گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکاران مبتلا به پای پرانتزی در هنگام فرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و علوم ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران( نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و علوم ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

4 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه :زانوی پرانتزی در میان ورزشکاران و غیرورزشکاران ناهنجاری شایعی به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیر گذار و ریسک فاکتور های موثر فرود ، گشتاور فلکسوری زانو می باشد که در افراد مبتلا به زانوی پرانتزی تاثیرات بیشتری دارد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین ارتباط میان آهنگ بارگیری حین فرود با گشتاور فلکسوری زانو در افراد مبتلا به پای پرانتزی تعریف شد تا بدین وسیله ارتباط استراتژی مچ پا در را در هنگام فرود با این ریسک فاکتور مورد بررسی قرار گیرد.
روش‌کار: آزمودنی‌های این مطالعه شامل 14 ورزشکار مرد (سن: 5/3±26، قد: 59/4±172، وزن: 5/4±1/74 )، دارای زانوی پرانتزی، در یک گروه بودند. هر آزمودنی سه تکرار صحیح از تکلیف فرود را از سکوی 29 سانتی‌متری تحت برداشت اطلاعات دوربین و صفحه ی نیرو انجام داد. محاسبات متغیر های مربوطه با استفاده از نرم افزار متلب نسخه b2016R انجام پذیرفت.
نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که، متغیر آهنگ بارگیری با متغیر حداکثر گشتاور فلکسوری زانو ارتباط مثبت معناداری دارد(P≤0.05). بدین صورت که با کاهش آهنگ بارگیری و حرکت کنترل شده ی مچ‌پا ها در هنگام فرود، حداکثر گشتاور فلکسوری زانو کاهش یافته بود.
نتیجه‌گیری: نتیجه نشان داد که با کنترل آهنگ بارگیری در استراتژِی مچ پا در افراد مبتلا به زانوی پرانتزی، می‌توان بر میزان گشتاور فلکسوری زانو و در نهایت کاهش این ریسک فاکتور بیومکانیکی تاثیر گذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Rate of Loading as a ankle strategy and knee flexion torque in athlete with varus knee during landing

نویسندگان [English]

  • Saleh Assar 1
  • Mehdi Khaleghi 2
  • Mohammad Aziminia 3
  • Ali Sharifnezhad 4
1 MA Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran Republic of Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran- Republic of Iran.
3 MA Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran Republic of Iran.
4 Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Sciences Research Institute, No 3, Alley 5, Mir Emad St., Motahari St., Tehran, Iran
چکیده [English]

Relationship between ankle strategy and knee flexion torque in people with genu varum during landing
Abstract
Introduction: genu varum is a common deformity among athletes and non-athletes’ individuals. One of the most important influencing risk factors during landing is knee flexor torque that has a huger effect on the person with varus knee. The aim of this study was to investigate the relationship of variable Rate of Loading (ROL) and knee flexion moment in individuals with varus knee for examination of ration between this biomechanical risk factor and ankle strategy.
Material and Methods: Fourteen-man athlete with varus knee (Age: 26±3.5, Hight: 172±4.59, weight: 74. ±4.5) in single group participated in this study. Each participant done correct drop landing for three-time under force plate and motion capture recording. variability outcome calculations were performed using MATLAB b2016R software.
Results: The results of the of Pearson correlation coefficient indicated that the variable ROL has a positive significant relationship with the variable of Maximum flexor torque of the knee (P≤0.05). Accordingly, alongside of ROL reduction based on special ankle strategy during landing knee flexion moment had been reduced.
Conclusion: The results of this study showed that the ROL controlling strategy in the ankle can affect the flexor torque of the knee and reduction the effect of this biomechanical risk factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varus Knee
  • force development rate (ROL)
  • knee flexor torque
  • landing