مقایسه و ارتباط شیوع و شدت آسیب‌های ورزشی با نوع ژنوتیپ ACTN3 در وزنه‌برداران مرد نخبه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 83111-84156 ، ایران

2 دانشکده علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی غیردولتی صفاهان، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه. تاکنون شواهد متعددی نشان داده اند که عوامل ژنتیکی می‌توانند در سطح عملکرد و یا حساسیت ورزشکاران نسبت به آسیب اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط و مقایسه شیوع و شدت آسیب‌های ورزشی با نوع ژنوتیپ ACTN3 در وزنه‌برداران مرد نخبه ایرانی بود.
روش کار. در این پژوهش نیمه تجربی30 نفراز وزنه برداران مرد نخبه شرکت نمودند. از پرسشنامه استاندارد ثبت آسیب ورزشی فولر و همکاران(2006) جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. همچنین پس از استخراجDNA از نمونه بزاق آزمودنی ها، مراحلPCR و الکتروفورز و نهایتاً تترا آرمز بر روی نمونه ها انجام و نوع ژنوتیپ پروتئینACTN3 مشخص گردید. از آزمون آماری کروسکال والیس با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه21 استفاده شد(0/05=α).
نتایج. تفاوت معناداری بین ژنوتیپ های مختلف در شدت آسیب های گرفتگی، پارگی و کشیدگی عضلانی در مردان نخبه وزنه‌بردار ایرانی (شدت بالاتر آسیب ها در ژنوتیپ هایCT وTT) وجود دارد (0/05>P). در مقابل، بین ژنوتیپهای مختلف در درصد فراوانی انواع آسیبهای ورزشی نواحی مختلف بدن و شدت سایر آسیبهای ورزشی در مردان نخبه وزنه‌بردار ایرانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد(0/05<P).
نتیجه گیری. احتمالاً وزنه برداران منتخب دارای ژنوتیپCC ژن ACTN3 در ورزش‌های قدرتی و توانی مقاومت بیشتری در مقابل بروز آسیبهای عضلانی ناشی از ورزش داشته که این مسئله ممکن است احتمال موفقیت آنها را در این ورزشها افزایش دهد. این نتایج میتواند در شناسایی افراد مستعد مقاوم در برابر آسیب عضلانی و ارائه برنامه‌های تمرینی اختصاصیتر برای افراد در معرض آسیب های بالاتر در ورزشهایی همچون وزنه برداری مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison and association of incidence and severity of exercise-induced injuries among various genotypes of ACTN3 in Iranian male elite weightlifters

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Batavani 1
  • Fatemeh Dehghani 2
  • Vahid Zolaktaf 3
1 Assistant Professor, Department of Physiology, Faculty of Center of Physical Education, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
2 Faculty of Sport Sciences, Safahan Non-Governmental Higher Education Institute, Isfahan, Iran.
3 Ph.D., Prof., Dept. of Corrective Exercise and Sport Injuries, Faculty of Exercise Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

Introduction. The aim of present study was the comparison and the investigation of the association of incidence and severity of exercise-induced injuries among various genotypes of ACTN3 in Iranian male elite weightlifters.
Materials and Methods. In this quasi-experimental study, 30 elite male weightlifters participated. Fuller et al. (2006) Sports Injury Registration Questionnaire was used for data collection. After DNA extraction via using saliva samples of individuals, to assess the genotypes, PCR, electrophoresis and finally Tetra ARMs were performed. Kruskal-Wallis test via SPSS version 21 was used to compare the incidence and severity of different injuries among different genotypes of ACTN3 R577X polymorphism rs1815739 (α=0.05).
Results. There is a significant difference among different genotypes in the severity of muscle spasm, rupture, and strain injuries in elite Iranian male weightlifters (P<0.05) (higher severity of injuries in CT and TT genotypes). In contrast, no significant difference was observed among different genotypes in the percentage of frequency of various sports injuries in different parts of the body and the severity of other sports injuries in elite Iranian male weightlifters(P>0.05).
Conclusion. Candidate weightlifters with the CC genotype of the ACTN3 gene may be more resistant to exercise-induced muscle injuries in strength and power sports such as weightlifting, which may increase their chances of success in these sports (in contrast to athletes with TT and CT genotype). These results can be useful in identifying people who are prone to success or providing more specific training programs for people prone to injury in sports such as weightlifting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic profile
  • ACTN3 protein
  • athletic injuries
  • elite