تاثیر 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق اربیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه
هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی، ترکیبی (هوازی+مقاومتی) بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال بود.
روش کار
این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری این تحقیق شامل 28 دختر چاق غیر‌فعال بودند که در هیچ برنامه ورزشی خاصی شرکت نمی‌کردند و به صورت داوطلبانه انتخاب و صورت تصادفی در 4 گروه (کنترل، هوازی، مقاومتی، ترکیبی) به تعداد 7 نفر قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه تمرین هوازی( 3 جلسه در هفته، 40-60 دقیقه، 60% -70% حداکثر ضربان قلب)، تمرین مقاومتی (3 جلسه در هفته، 60 دقیقه، 40-60 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه تمرینات ترکیبی(مقاومتی + هوازی) سه جلسه در هفته به تمرین پرداختند. نمونه های خونی یک روز قبل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی جمع‌آوری شدند.
نتایج
نتایج این تحقیق نشان داد میانگین تفاضل مقدار لپتین گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنا‌داری را نشان داد (001/0=P). همچنین، 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی(مقاومتی+هوازی) باعث کاهش معنا‌دار در توده‌چربی(001/0=P)، توده بدن(002/0=P)، کلسترول(001/0=P) و تری‌گلیسرید(001/0=P) شد. بررسی نتایج متغیر‌ها نشان‌دهنده افزایش معنادار در سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL) است(002/0=P). سطح لیپوپروتئین با چگالی پایین(LDL)، بعد از تمرینات هوازی افزایش معنادار(001/0=P) و پس از تمرینات مقاومتی و ترکیبی(مقاومتی+هوازی)، کاهش معنادار را نشان داد(تمرینات ترکیبی: 001/0=P و تمرینات مقاومتی: 002/0=P ).
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد تمرینات ترکیبی (مقاومتی+هوازی) در کاهش میزان سرمی لپتین و ریسک فاکتورهای قلب و عروق در افراد چاق موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks of aerobic, resistance and combination training on serum leptin levels and cardiovascular risk factors in inactive obese girls

نویسندگان [English]

  • soheila a 1
  • marefat Siahkouhian 2
  • Afshin Rahbarghazi 3
1 mohagegh
2 university mohaghegh ardabili
3 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effect of 6 weeks of aerobic, resistance, combination (aerobic + resistance) training on serum leptin levels and cardiovascular risk factors in inactive obese girls.

Subjects & Methods: This research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical sample of this study included 28 inactive obese girls who did not participate in any specific exercise program and were voluntarily selected and randomly divided into 4 groups (control, aerobic, resistance). , Combined) were divided into 7 people. Subjects in the aerobic exercise group (3 sessions per week, 40-60 minutes, 60% -70% of maximum heart rate), resistance training and the combined training group (resistance + Aerobic) practiced three sessions a week. Blood samples were collected one day before and 24 hours after the last training session.

Results: The results of this study showed that the mean difference in the amount of leptin in the experimental group compared to the control group showed a significant decrease (P = 0.001). Also, 6 weeks of aerobic, resistance and combined training (resistance + aerobic) caused a significant reduction in fat mass (P = 0.001), body mass (P = 0.002), cholesterol (P = 0.001) and triglyceride (001). / 0 = P). The results of the variables show a significant increase in the level of high-density lipoprotein (HDL) (P = 0.002).

Conclusion: Combined exercise (resistance + aerobics) seems to be more effective in reducing serum leptin and cardiovascular risk factors in obese people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptin
  • Lipid Profile
  • Combination Training
  • Obesity