بررسی تأثیر تمرین هوازی و ماساژ LPG، بر مقاومت به انسولین و نسبت لپتین به آدیپونکتین زنان چاق کم‌تحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

مقدمه: آدیپونکتین و لپتین دو هورمون پپتیدی تنظیم کننده تعادل انرژی هستند. در پژوهش حاضر، نسبت لپتین به آدیپونکتین در کنار شاخص مقاومت به انسولین، یک نشان‌گر مناسب برای اهداف تشخیصی چاقی و دیابت می‌باشد.
روش‌ کار: تعداد 60نفر زن چاق کم‌تحرک 35تا45 ساله (شاخص‌توده‌بدن≥30) به چهار گروه کنترل، تمرین، ماساژ، و تمرین+ماساژ تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل تمرینات هوازی هشت هفته‌ای، سه روز در هفته بود، با 25دقیقه و 55 درصدضربان-قلب‌بیشینه شروع شد، و در هفته آخر به 40دقیقه و 85 درصدضربان‌قلب‌بیشینه رسید. ماساژ توسط دستگاه LPG به مدت 30دقیقه، 3روز در هفته و 8هفته انجام شد. گروه‌ ترکیبی پس از 30دقیقه ماساژ برنامه تمرین را اجرا کردند. نمونه خونی پیش و 48ساعت پس از مداخله تمرین و ماساژ، و پس از 12 ساعت ناشتایی از سیاهرگ دست چپ گرفته شد. مقادیر لپتین، آدیپونکتین و انسولین، و سطوح گلوکز سنجیده شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون آنوا یک طرفه با تست تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0≥p بکار گرفته شد.
نتایج: مقادیر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولین، درصدچربی، شاخص‌توده‌بدن، لپتین، آدیپونکتین، و لپتین/آدیپونکتین در پس-آزمون گروه تمرین+ماساژ در مقایسه با پس‌آزمون هر سه گروه‌ تغییر معنی‌داری یافت (001/0p=).
نتیجه‌گیری: به‌‌نظر می‌رسد که اجرای تمرین هوازی همراه با ماساژ، بر سطوح گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین، لپتین و آدیپونکتین موثرتر از تمرین و ماساژ به تنهایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of aerobic training and LPG massage, On insulin resistance and leptin to adiponectin ratio in sedentary obese women

نویسندگان [English]

  • Salime Nazari 1
  • Ali Hassani 1
  • Maliheh Ardakanizadeh 2
1 1. Department of exercise physiology, Faculty of sport sciences, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran
2 Department of sport sciences, faculty of human sciences, damghan university, damghan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Adiponectin and leptin are two peptide hormones that regulate energy balance. In this study, ratio of leptin to adiponectin, along with the insulin resistance index, is a good indicator for the diagnostic purposes of obesity and diabetes.
Materials and Methods: Sixty obese women aged 35-45 years (BMI ≥30) were divided into four groups: control, exercise, massage, and exercise+massage. Aerobic exercise included aerobic training, 8weeks, 3days/week, that bigan with 25 minutes and 55% of HRmax, and in the last week reached 40 minutes and 85% of HRmax. Massage was performed by LPG device for 30 minutes, 3days/week and 8 weeks. The combined group performed an exercise program after 30 minutes of massage. Blood samples were taken from the vein of the left hand, bifor and 48h after the exercise and massage intervention, and after 12h of fasting. were measured the Leptin, adiponectin,insulin and glucose levels . In order to analized the data, one-way ANOVA with Tukey post hoc test was used at a significance level of p≥0.05.
Results: The levels of glucose, insulin, insulin resistance, fat percentage, BMI, leptin, adiponectin, and leptin/adiponectin in the post-test of exercise+massage group were significantly changed compared with post-test of three groups, (p=0.001).
Conclusion: Performing aerobic exercise with massage on glucose, insulin, insulin resistance, leptin and adiponectin levels seems to be more effective than exercise and massage alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Massage
  • Leptin
  • Adiponectin
  • Insulin