بررسی تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، و مصرف وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت مغز موش‌های نر دیابتی نوع1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت با افزایش قند خون می‌تواند سبب بروز اختلالاتی در دستگاه عصبی مرکزی گردد، مصرف گیاه استویا و وانادیوم بر تنظیمات قند خون موثر هستند، و ممکن است همزمان با اجرای فعالیت استقامتی بر بافت مغز موش-های دیابتی موثر باشد.
روش کار: تعداد 35 سر موش نر صحرایی (10±180گرم) (6تا8 هفته) پس از 4هفته تغذیه با غذای پرجیره (70گرم/کیلوگرم روزانه) به 7گروه: 1.کنترل سالم، 2.دیابتی، 3.دیابتی و ورزش، 4.دیابتی و وانادیوم، 5. دیابتی و استویا، 6.دیابتی و ورزش و وانادیوم، 7.دیابتی و ورزش و استویا تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع1، استرپتوزوتوسین (55میلی‌گرم/کیلوگرم) درون صفاقی تزریق شد، و عصاره وانادیوم (1میلی‌گرم/میلی‌لیتر) در آب روزانه محلول گردید. تمرین استقامتی شامل هشت هفته، و 5روز در هفته، که با 15 دقیقه و 20متر/دقیقه آغاز، و به 35 دقیقه و 30 متر/دقیقه رسید. تغییرات هیستوپاتولوژی در بافت مغز با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. به‌منظور نرمال-سازی داده‌های پارامتریک از آزمون کلموگروف‌اسمیرنف و جهت تجزیه تحلیل، آزمون آنوای یک طرفه با تست تعقیبی بونفرونی، و برای داده‌های ناپارامتریک آزمون کروسکال والیس (05/0≥p) بکار گرفته شد.
نتایج: مقادیر وزن بدن در هر شش گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل سالم (001/0=p)، در گروه وانادیوم در مقایسه با وانادیوم+ورزش (01/0=p)، و در گروه استویا+ورزش در مقایسه با استویا (04/0=p)، کاهش معناداری یافت. در گروه دیابتی، تغییرات خفیف نورونی، با اجرای ورزش، مصرف استویا و ورزش+استویا، و پرخونی خفیف، توسط ورزش، مصرف وانادیوم و ورزش+وانادیوم بهبود پیدا کرد (001/0=p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks endurance exercise, consumption of vanadium and Stevia on Structural changes in the brain tissue of type 1 diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Hadi Moradi-rekabdar-kalani 1
  • Ali Hassani 2
  • Maliheh Ardakanizadeh 3
1 Department of sport physiology, Faculty of sport sciences, Shahrood university if technology, Shahrood, Iran.
2 Department of sport physiology, Faculty of sport sciences, Shahrood university if technology, Shahrood, Iran.
3 Department of sport sciences, faculty of human sciences, damghan university, damghan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Diabetes with high blood sugar can cause central nervous system disorders. Consumption of stevia and vanadium are effective in regulating blood sugar, and may be associated with endurance activity in the brain tissue of diabetic rats.
Materials and Methods: The 35 male rats (180±10 g) (6-8w age) after 4 weeks of high-fat diet (70 g/kg daily), were divided into 7 groups: 1.control, 2.diabetic, 3.diabetic+exercise, 4.diabetic+vanadium, 5.diabetic+stevia, 6. diabetic+exercise+vanadium, 7.diabetic+exercise+stevia. To induce type1 diabetes, streptozotocin (55mg/kg) was injected intraperitoneally, and vanadium extract (1mg/ml) was dissolved in water daily. The endurance training consisted of eight weeks, five days a week, starting at 15 minutes at 20 meters/minute and ending at 35 minutes at 30 meters/minute. Histopathological changes in brain tissue were examined using a light microscope. In order to normalize the parametric data, Kolmogorov-Smirnov test and for their analysis, one-way ANOVA with Bonferroni post hoc test, and for non-parametric data, Kruskal-Wallis test (p≤0.05) was used.
Results: Body weight decreased significantly in all six experimental groups compared to healthy control group (p=0.001), in vanadium group compared to vanadium+exercise (p=0.01), and in stevia+exercise group compared to stevia (p=0.04). In the diabetic group, mild neuronal changes improved with exercise, stevia consumption and exercise + stevia, and mild hyperemia, with exercise, vanadium consumption, and exercise+vanadium (p=0.001).
Conclusion: Eight weeks of endurance exercise, stevia and vanadium intake appear to be effective in regulating body weight as well as improving the brain damage caused by diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • Vanadium
  • Stevia
  • Brain tissue