تأثیر‎ تمرین استقامتی و مکمل پروبیوتیک در بیان ژن 9 MMP در بافت کبدی موش مبتلا به استئاتوزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم وفنون فارابی، تهران، ایران

2 استادیارفیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی‎ تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

مقدمه
 بیماری کبدچرب مهم‎ترین دلیل برای بیماری‎های مزمن کبدی، از کبدچرب ساده تا مراحل پیشرفته مثل فیبروز کبدی و سیروز و سرطان کبدی می‎باشد. در این پژوهش، تأثیر‎ تمرین استقامتی با شدت متوسط و مصرف پروبیوتیک بر بیان ژن 9 MMP- در مدل حیوانی استئاتوزیس بررسی شد.
روش کار
این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی است.  32 سر رت نر نژاد ویستار به 4 گروه 8 تایی گروه سالم، گروه کبد چرب، گروه کبد چرب + پروبیوتیک، ‎گروه کبد چرب+ پروبیوتیک + تمرین استقامتی با شدت متوسط تقسیم شدند و به مدت 8 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. تمرین استقامتی به مدت ۸ هفته، ۵ روز در هفته با شدت ۱۸ الی ۲۸ متر در دقیقه انجام شد. محاسبه آماری این مطالعه با استفاده از آزمون‌ تحلیل واریانس یک راهه و نیز در صورت تفاوت معناداری از آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تعیین محل اختلاف بین گروهی با  نرم افزار 2۵SPSS  انجام گردید.
نتایج
 تمرین استقامتی و مصرف پروبیوتیک بر بیان ژن ۹ MMP-  در مدل حیوانی کبد چرب تفاوت معنی داری دارد (000/0= P) و باعث کاهش بیان ۹ MMP-  می‎شود.
نتیجه­ گیری
 با توجه به نتایج مطالعه، به نظر می‎رسد تمرین استقامتی همراه با مصرف پروبیوتیک می‎تواند بیماران مبتلا به کبدچرب را در مقابل آسیبهای ناشی از این بیماری مقاوم می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training and probiotic supplementation on MMP9 gene expression in the liver tissue of steatosis rats

نویسندگان [English]

  • Abbas Dostdar Roozbahani 1
  • Shahin Riyahi Malayeri 2
  • Mohammad Ramezanpour Yousefdeh 3
  • Arezoo Kalhor 3
  • Seyed Mohammad Nassirinia 3
1 Lecturer at Farabi University of Science and Arts, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.(Corresponding Auther)
3 MSc in Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Fatty liver disease is the most important reason for chronic liver diseases, from simple fatty liver to advanced stages such as liver fibrosis, cirrhosis and liver cancer. In this study, the effect of moderate intensity endurance exercise and probiotic consumption on MMP 9 gene expression in an animal model of steatosis was investigated.
Method: This study is an experimental study of laboratory type. 32 male Wistar rats were divided into 4 groups of 8: healthy group, fatty liver group, fatty liver + probiotic group, fatty liver + probiotic group + moderate intensity endurance exercise and were tested for 8 weeks. Endurance training was done for 8 weeks, 5 days a week, at 18-28 meters per minute. The statistical calculation of this study was done using the one-way analysis of variance test and, in case of a significant difference, the Bonferroni post hoc test to determine the location of the difference between groups was done with SPSS 25 software.
Results: Endurance training and probiotic consumption have a significant difference on the expression of the MMP-9 gene in the animal model of fatty liver (P=0.000) and decrease the expression of MMP-9.
Conclusion: According to the results of the study, it seems that endurance training along with probiotic consumption can make patients with fatty liver resistant to the damage caused by this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance Training
  • MMP-9
  • Probiotics
  • Steatosis