تغییرات بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی و نیمرخ چربی پس از تمرین تناوبی شدید در موش های صحرایی چاق شده با رژیم غذایی پر چرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: FoxO1 یک عامل رونویسی درگیر در متابولیسم انرژی است که در پاتولوژی ناهنجاری های متابولیکی از جمله چاقی و دیابت نقش دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی و سطوح نیمرخ چربی موش های صحرایی چاق بود.
روش کار: در این مطالعه تجربی 14 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به مدت 6 هفته با رژیم غذایی پر چرب تغذیه شدند، سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرین (7n=) و کنترل (7n=) قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرینات تناوبی شدید را به مدت 6 هفته با دویدن روی تردمیل اجرا کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، بیان ژن FoxO1در بافت چربی زیر پوستی و سطوح نیمرخ چربی در هر دو گروه اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل انجام شد.
نتایج: پس از تمرینات تناوبی، تفاوت معنی داری در بیان ژن FoxO1بین دو گروه وجود نداشت (05/0P>). سطوح کلسترول و لیپوپروتئین پرچگال در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به ترتیب به میزان معنی داری پایین تر و بالاتر بود. (05/0P<) . تفاوت معنی داری در سطوح تری گلیسرید و لیپوپروتئین کم چگال بین دو گروه یافت نشد (05/0P˃).
نتیجه گیری: به نظر می رسد 6 هفته تمرین تناوبی شدید می تواند بدون تغییر بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی، سبب بهبود نیمرخ چربی در موش های صحرایی چاق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in FoxO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue and lipid profile following high intensity interval training in high fat diet-induced obese rats

نویسندگان [English]

  • Masoud Saki 1
  • Davood Khorshidi 2
  • Hamidreza Samarikhalaj 3
1 MSc in Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Introduction: FoxO1 is a transcription factor involved in energy metabolism, which contributes to the pathology of metabolic disorders, including obesity and diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of high intensity interval training (HIIT) on FoxO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue and lipid profile of high fat diet-induced obese male rats.
Methods: In this experimental study, fourteen male Wistar rats were fed a high-fat diet for six weeks, then were randomly divided into training (n=7) and control (n=7) groups. The training group performed the HIIT protocol on a treadmill for six weeks. FoxO1gene expression in subcutaneous adipose tissue and lipid profile were measured after the last training session. Data were analyzed by independent T test.
Results: There was no significant difference in the FoxO1 gene expression between the two groups after interval training (P>0.05). The levels of cholesterol and high-density lipoprotein were significantly lower and higher respectively in the training group compared to the control group (P˂0.05). No significant difference was found in triglycerid and low-density lipoprotein levels between the two groups (P˃0.05).
Conclusion: It seems that six weeks of HIIT in obese rats can improve the lipid profile without changing FoxO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Obesity
  • lipid profile
  • FoxO1 gene