اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین 1Wnt ، β-cateninو 1CyclinD و شاخص‌های اکوکاردیوگرافی در بطن راست موش‌های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ری مدلینگ ناشی از تمرین استقامتی در بطن چپ نسبتاً به خوبی مشخص شده است اما در مورد بطن راست یافته ها اندک و متناقض بوده و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. بنابراین، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات فعالیت ورزشی استقامتی شدید بر بطن راست و بررسی نقش سیگنالینگ Wnt/β-catenin در این زمینه انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین در معرض تمرینات استقامتی شدید شامل یک برنامه 12 هفته‌ای دویدن روی تردمیل قرار گرفتند. پس از اکوکاردیوگرافی قلب حیوانات استخراج گردید و رسوب کلاژن با رنگ آمیزی ماسون تریکروم، و بیان ژن و پروتئین Wnt1، β-catenin و cyclinD1 در بافت بطن راست از طریق RT-PCR و وسترن بلات بررسی شد. برای مقایسه میانگین شاخص های مورد نظر بین دو گروه کنترل و تمرین، آزمون تی مستقل به کار رفت.
نتایج: بیان ژن 1Wnt، β-Catenin و CyclinD1 در گروه تمرین بطور غیرمعنی‌داری از گروه کنترل بیشتر بود. نتایج حاصل از وسترن بلات نشان می‌دهد تغییرات در بیان پروتئین1Wnt β-Catenin وCyclinD1 از نظر آماری معنی‌دار بود. نتایج حاصل از رنگ آمیزی ماسون تریکروم جهت شناسایی رشته های کلاژن نشان می دهد بین گروه تمرین و گروه کنترل به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. شاخص‌های اکوکاردیوگرافی گروه تمرین نیز تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل نداشت.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرینات استقامتی شدید طولانی‌مدت ممکن است منجر به هایپرتروفی بطن راست از طریق فعال کردن سیگنالینگ Wnt/β-catenin شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of endurance training on Wnt1, β-catenin and CyclinD1 gene and protein expression and echocardiographic indices in right ventricle of rats

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Maleki 1
  • Javad Mehrabani 1
  • Alireza Imani 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Physiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Left ventricle remodeling by endurance training is relatively well established, but in the case of the right ventricle, the findings are paucity and controversial, and more research is needed. Therefore, this study was performed to evaluate the effects of intense endurance exercise on the right ventricle and to investigate the role of Wnt/β-catenin signaling in this field.
Materials and Methods: In this experimental study, 16 male Wistar rats were randomly divided into control and training groups. The training group underwent intense endurance training, including a 12-week treadmill program. After echocardiography, the rats' hearts were extracted and collagen deposition was assessed by Masson trichrome staining, and Wnt1, β-catenin and cyclinD1 mRNA and protein levels in right ventricle were evaluated by RT-PCR and Western blotting, respectively. Independent t-test was used to compare the means between the control and exercise groups.
Results: Wnt1, β-Catenin and CyclinD1 mRNA levels in the training group were nonsignificantly higher than the control group. Western blot results showed statistically significant changes in Wnt1, Β-Catenin and CyclinD1 protein levels. The results of Masson Trichrome staining to identify collagen deposition show that there is no statistically significant difference between the training group and the control group.
Conclusion: It seems that prolonged intense endurance training may lead to right ventricular hypertrophy by activating Wnt/β-catenin signaling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right Ventricular Hypertrophy
  • Intense Endurance Training
  • Wnt/β-Catenin Signaling
  • Echocardiography