ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 دستیار روانپزشکی، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

4 متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: افزایش علائم اضطراب، به ویژه در کارکنان مراقبت های بهداشتی(HCW) تا کنون در چندین کشور در رابطه با همه گیری کووید-19 گزارش شده است. این مطالعه با هدف مقایسه سلامت روان و اضطراب کارکنان مراقبت های بهداشتی در مراکز ارجاع کووید-19 و سایر بیمارستان ها انجام شد.
روش ها: شرکت کنندگان این مطالعه مقطعی 180 نفر از کارکنان مراقبت های بهداشتی بودند که 81 نفر از آنان در بخش های کووید-19 و 99 نفر در سایر بخش ها فعالیت داشتند. سلامت روان با استفاده از نسخه برخط پرسشنامه سلامت عمومی-28 (GHQ-28)، پرسشنامه اضطراب سلامت (HAI-18) و مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) ارزیابی شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS ورژن 16 انجام شد. تستهای آماری مربع کای (یا آزمون دقیق فیشر)، T مستقل و رگرسیون خطی چند متغیره در مواقع مناسب مورد استفاده قرارگرفتند.
نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان 9.48±36.55 سال بود که 120 (66.7%) نفر از آن ها زن بودند. میانگین نمره پرسشنامه های HAI-18و CDAS در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی بخش کووید 19 به شکل قابل ملاحظه ای پایین تر بود (p<0.05، اما نمره GHQ-28 میان دو گروه تفاوت نداشت. مدت زمان شیفت (β=-0.297 ،p=0.026 )، ساعت شیفت (β=0.283 ،p=0.044 ) و واحدهای مختلف بیمارستان (β=0.211 ،p=0.045 )، به طور قابل ملاحظه ای بر نمرات CDAS تأثیر گذار بود. همچنین، تعداد فرزندان تعیین کننده اصلی نمره GHQ-28 بود (β=-0.224 ،p=0.035 ).
نتیجه گیری: کارکنان مراقبت های بهداشتی در بخش کووید-19 استرس کمتری را نسبت به آن هایی که با بیماران کووید-19 تماس نداشتند، تجربه کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of exposure to COVID-19 and mental health status of healthcare workers: a cross-sectional study in Mashhad hospitals

نویسندگان [English]

 • Zanireh Salimi 1
 • Najmeh Shahini 2
 • Zahra Rajai 3
 • Maliheh Ziaee 4
 • Mostafa Mansouri 5
 • Reza Rahimzadeh Oskouei 6
 • Hossein Mohaddes Ardabili 3
1 Assistant professor of psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of psychiatry, Golestan Research Center of Psychiatry (GRCP), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
3 M.D., Psychiatry Resident, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Ibn-e-Sina Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MD. Community Medicine Specialist, Assistant Professor of Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
5 Students Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Students Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: An increase in symptoms of anxiety, particularly in Healthcare workers (HCWs) are already being reported in several countries concerning the COVID-19 pandemic. This study aimed to compare the mental health and anxiety of HCWs in COVID-19 referral centers and other hospitals.
Methods: This cross-sectional consisted of 180 HCWs including 81 participants in COVID-19 wards and 99 in other wards. The mental health was assessed using the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28), Health Anxiety Inventory (HAI-18), and Corona Disease Anxiety Scale (CDAS). Participants were provided with the online questionnaires using social media apps. Data were analyzed using SPSS software version 16. chi-square test (or Fisher exact test), independent samples T-test and linear regression were used when appropriate.
Results: The mean age of the participants were 36.55±9.48 years and 120 (66.7%) were women. The mean score of HAI-18 and CDAS questionnaires were significantly lower in COVID-19 HCWs (p<0.05), however, GHQ-28 score was not different between the two groups. The shift duration (β=-0.297, p=0.026), shift hours (β=0.283, p=0.044), and different hospital units (β=0.211, p=0.045) significantly affect the CDAS scores. Also, number of children was significant determinant of the GHQ-28 score (β=-0.224, p=0.035)
Conclusion: HCWs in the COVID-19 wards experience less anxiety compared to HCWs without contact with COVID-19 patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • healthcare workers
 • anxiety
 • COVID-19
 • mental health