طراحی و ارائه الگو کاربست سبک تفویضی مدیران و اعتبار سنجی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه مدیریت،واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباطات یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت در کسب و کار است. ماهیت شغل یک مدیر ایجاب میکند که او با کارکنان، همکاران و مشتریان ارتباط داشته باشد و از سبک ارتباطی مناسب استفاده نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگو کاربست سبک تفویضی مدیران و اعتبار سنجی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین گردیده است.
روش کار: روش پژوهش از نوع آمیخته است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، پیمایشی است. نمونه آماری در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند که طی فرایندی هدفمند و به روش گلوله برفی به منظور مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. نمونه ی آماری در بخش کمی، مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 97 نفر بوده اند. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش، در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه می باشد. برای تحلیل داده های این پژوهش در بخش کیفی نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی از نرم افزار spss 22 و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است .
نتیجه گیری: بنابر نتایج پژوهش، مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند با استفاده از سبک تفو یضی و تفویض اختیار به کارکنان سبب توانمند سازی، رشد و ارتقاء کارکنان خود شوند که در نهایت زمینه ساز جانشین پروری مناسب در سازمان خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and presenting a model for applying the delegated style of managers and its validation in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • seyedeh leila saberi fathi 1
  • Hamid Rezaeifar 2
  • Mohammad Mohammadi 3
  • Mahdi Mahmodzadeh 3
1 PhD student in Human Resource Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: Communication is one of the most important management processes in business. The nature of a manager's job requires him to communicate with employees, colleagues and customers and use the appropriate communication style. Therefore, the present study has been compiled with the aim of designing and presenting a model for applying the delegated style of managers and its validation in Mashhad University of Medical Sciences..
Material and Methods: the method of research is mixed.. Also, the research strategy in the qualitative part is theme analysis and in the quantitative part is survey. The statistical sample in the qualitative stage is 12 experts and managers of Mashhad University of Medical Sciences who were selected through a purposeful process and snowball method to participate in the research. The statistical sample in the quantitative section was the administrators of Mashhad University of Medical Sciences with 97 people. The data collection method in this research is in the qualitative part of the interview (face to face, deep and semi-structured) and in the quantitative part is questionnaire. To analyze the data of this research, in the qualitative part of Max Kyoda software and in the quantitative part, SPSS 22 software and PLS software have been used.
Conclusion: According to the results of the research, managers in Mashhad University of Medical Sciences can use the delegation style and delegate authority to employees to empower, grow and promote their employees, which will ultimately pave the way for proper succession in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: communication
  • communication styles
  • delegation style