تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران.

4 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران.

5 استاد، دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در حال حاضر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی دارای قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی هستند که می توانند به سازمان در خلق و تسهیم دانش و بهبود عملکرد سازمان کمک بسیار کنند. از این رو برای سازمان های امروزی طراحی سنجه ها و شاخص های مرتبط با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  سال 1400 تدوین گردیده است.
روش کار: پژوهش از نوع کیفی با رویکرد استقرایی می باشد و استراتژی تحقیق، تحلیل محتوا است. جامعه آماری خبرگان و متخصصان دانشگاهی بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی13 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل داده های کیفی موسوم از تحلیل محتوا از نرم افزار مکس کیودا  نسخه 2018 استفاده شد.
نتایج: براساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های سرمایه فکری در 4 بعد و 11 مؤلفه و ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در 3 بعد و 7 مؤلفه شناسایی شد.
نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازمان در ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه ای می توان انتظار داشت سرمایه فکری سازمان شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، تکریم ارباب رجوع و سرمایه نوآوری آن افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the factors related to the promotion of intellectual capital with the approach of social capital in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Asyeh Malekjafarian 1
  • Masoud Taheri lari 2
  • Mahmoud Ghorbani 3
  • Anis Iranmanesh 4
  • Ali Vafaee Najar 5
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Governmental Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
5 Professor, Ph.D. in Health Services Management, Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In today's world, Intellectual capital and social capital have important organizational capabilities and assets that can help the organization in creating and sharing knowledge to improve the performance of the organization. Hence, for today's organizations, the design of metrics and indicators related to intellectual capital and social capital and its development is of great importance. Therefore, the current research was compiled with the aim of explaining the factors related to the promotion of intellectual capital with the approach of social capital in Mashhad University of Medical Sciences in 1400.
Methods: The research method is inductive and qualitative. Also, the research strategy is content analysis. The statistical population consisted of university experts and specialists who were selected as the sample size using the saturation principle and snowball sampling method. In-depth and semi-structured interviews were used to collect data. Data analysis was done using the qualitative data analysis method known as content analysis, using Max Kyoda software version 2018.
Results: Based on the research findings, the dimensions and components of intellectual capital in 4 categories and 11 components and the dimensions and components of social capital in 3 categories and 7 components were identified.
Conclusion: Based on the findings of this research, by investing in the organization's social capital in cognitive, structural and relational dimensions, it can be expected that the organization's intellectual capital, including human capital, structural capital, respect for clients and innovation capital, will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Social Capital
  • Qualitative research