نقش میانجی گری سازگاری زناشویی در رابطه ی استرس مرتبط با ناباروری و پریشانی هیجانی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه
این پژوهش با هدف نقش میانجی‌گری سازگاری زناشویی در رابطه استرس مرتبط با ناباروری و پریشانی هیجانی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری شهید بهشتی اصفهان انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها
روش این پژوهش همبستگی از نوع علّی بود و به این منظور 200 زن با تشخیص ناباروری اولیه مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری شهید بهشتی اصفهان در زمستان1397 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های مشکل باروری نیوتن، سازگاری زناشویی اسپینر، افسردگی بک و اضطراب حالت و صفت اسپیلبرگر پاسخ دادند. برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS22 استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج نشان داد که سازگاری زناشویی میانجی‌کننده جزیی تأثیر استرس مرتبط با ناباروری بر پریشانی هیجانی است. به عبارت دیگر استرس مرتبط با ناباروری، پریشانی هیجانی را افزایش می‌دهد و این تأثیر با وجود سازگاری زناشویی کمتر در افراد نابارور بیشتر می‌گردد.
نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که استرس مرتبط با ناباروری بر پریشانی هیجانی هم تاثیر مستقیم و هم غیرمستقیم دارد و سازگاری زناشویی میانجی‌کننده جزیی تاثیر استرس مرتبط با ناباروری بر پریشانجی هیجانی بود. لذا با کاهش استرس مرتبط با ناباروری می توان سازگاری زناشویی را افزایش داد و پریشانی هیجانی(اضطراب و افسردگی) را در زنان نابارور بهبود بخشید.
کلیدواژه‌ها
استرس مرتبط با ناباروری، سازگاری زناشویی، زنان نابارور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating role of marital satisfaction in relation to stress associated with infertility and emotional distress in infertile women referring to infertile clinics

نویسندگان [English]

  • mahboubeh hadi sichani 1
  • ilnaz sajjadian 2
1 Student of General Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Community Health Research Center, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
The present study aims at sheeding light on the mediating role of marital adjustment in relation to infertility –related stress and emotional distress among infertile women and was conducted in Infertility Clinic of Esfahan.
Materials and Methods
Therefore, regarding the principles of entering and exiting from the research, 183 participants were selected among the infertile women in Shahid Beheshti Infertility Center who all answered Newton `s Fertility Problem Inventory, Spinner`s Marital Adjustment Inventory, Beck`s Depression Inventory and Spielberger`s State-Trait Anxiety Inventory as research tools.
Results
The results showed that marital adjustment is a partial mediator of the effect of stress associated with infertility on emotional distress. In other words, stress associated with infertility increases emotional distress, and this effect increases with infertility in spite of marital adjustment.
Conclusion
Infertility-related stress increases emotional distress and the impact will increase with a lower level of marital adjustment.
Keywords
Infertility-related stress, marital adjustment, Infertile women

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Infertility related stress"
  • "marital adjustment"
  • "Infertile women"