اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 انجام گرفت. این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. دوره پیگیری نیز دوماهه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه مبتلا به دیابت نوع یک شهرستان لار در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش تعداد 36 دانش‌آموز مبتلا به دیابت نوع یک با روش نمونه‌گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همکاران، 2010) و پرسشنامه خودمراقبتی (SCQ) (گالینا و همکاران، 2015) بود. داده‌های جمع‌آوری شده به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 تأثیر معنادار دارد (p<0/001). بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با با بهره بردن از شش فرایند پذیرش روانی، گسلش شناختی، خود تحت عنوان زمینه، تعامل با زمان حال، ارزش های مشخص شده و رفتار متعهدانه، قادر است به عنوان درمانی موثر جهت کاهش همجوشی شناختی و بهبود رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Fusion and Self-Care Behaviors of the Students with Type-1 Diabetes

نویسندگان [English]

  • fatemeh biglari 1
  • fatemeh sheibani tazraji 2
  • noushin taghinejad 2
1 PhD student in general psychology, Bandar Abbas branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the efficacy of acceptance and commitment therapy on the cognitive fusion and self-care behaviors of the students with type-1 diabetes. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, with control group design. The follow-up period was administered in two months too. The statistical population of the present study included first- and second-grade high school students with type-1 diabetes in the town of Lar in academic year 2021-22. Thirty six students with type 1 diabetes were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received ten sessions of acceptance and commitment therapy during two-and-a-half months. The applied questionnaires included Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ) (Gillanders, et.al, 2010) and Self-Care Questionnaire (SCQ) (Galiana, et.al, 2015). The collected data were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that acceptance and commitment therapy has significant effect on the cognitive fusion and self-care behaviors of the students with type-1 diabetes (p<0.001). According to the findings of present study it can be concluded that acceptance and commitment therapy can be used as an efficient treatment to decrease cognitive fusion and improve self-care behaviors in the students with type-1 diabetes through applying techniques such as six main processes including psychological acceptance, context self, communication with the present time, values and committed action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • cognitive fusion
  • self-care behaviors
  • type-1 diabetes