مطالعه پلی مورفیسم های اگزون 2 ژن BMP15 و اگزون 9 ژن BMPR1B در زنان نابارور ایرانی مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه یزد، پردیس علوم، گروه زیست شناسی

2 دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی، پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

3 استادیار ژنتیک مولکولی، دانشگاه یزد، پردیس علوم، گروه زیست شناسی

4 استادیار فیزیولوژی جانوری، دانشگاه یزد، پردیس علوم، گروه زیست شناسی

5 استاد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، مرکز تحقیقات سقط

چکیده

مقدمه: نارسایی زودرس تخمدان (POF)، به توقف فعالیت تخمدان‌ها قبل از سن 40 سالگی گفته می‌شود که با سطح پایین هورمون‌های جنسی و سطح بالای گنادوتروپین‌ها همراه است. عوامل ژنتیکی بیشترین نقش را درPOF ایفا می‌کنند. BMP15 و گیرنده ی آن BMPR1B از اعضای ابرخانواده‌ی TGFβ هستند که در بافت تخمدان بیان می‌شوند و در مسیر فولیکولوژنز دخالت دارند. هرگونه تغییر در این ژن‌ها ممکن است مسیر فولیکولوژنز را مختل کند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی 4 واریانت در اگزون 2 ژن BMP15 و دو واریانت در اگزون 9 ژن BMPR1B به عنوان واریانتی کاندید در زنان نابارور ایرانی مبتلا به POF می‌باشد.
روش کار: با استفاده از دیتابیس Uniprot و تکنیک PCR-SSCP ارتباط بین واریانت‌های 443T>C، 468G>A، 538G>A، 598C>T ژن BMP15 و 945G>A،1020A>G ژن BMPR1B در 45 زن مبتلا به POF و 45 زن سالم صاحب فرزند، بدون هیچگونه سابقه بیماری‌های مرتبط با فولیکولوژنز و تخمک‌گذاری به عنوان کنترل بررسی شد. سپس تعدادی از محصولات PCR با تغییر الگوی حرکتی باندها، تعیین توالی شدند و نتایج حاصل از آن با نرم‌افزار CLC تحلیل شد.
نتایج: نتایج ژل الکتروفورز، SSCP و گراف های تعیین توالی هیچ کدام از واریانت‌ها، تغییری را در توالی ژنوم افراد بیمار نسبت به افراد کنترل نشان ندادند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش کلیدی BMP15 در مسیر فولیکولوژنز و گزارش مطالعات قبلی، احتمالا BMP15 در پیدایش POF مؤثر باشد. عدم مشاهده‌ی SNP در بیماران این مطالعه می‌تواند به علت کم بودن حجم نمونه‌های مورد مطالعه و تفاوت های ژنتیکی افراد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Exon 2 of BMP15 and Exon 9 of BMPR1B Gene Polymorphisms in Iranian Infertile Women with Premature Ovarian Failure

نویسندگان [English]

  • Parvane Zarrin 1
  • Seyede Nafise Tabatabaei 2
  • Seyed Mohammad Moshtaghiun 3
  • Ali Falahati 4
  • Nasrin Ghasemi 5
1 MSc. of Genetics, Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD student, Bioprocess Engineering Research Group; Institute of Industrial and Environmental Biotechnology (IIEB), National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran,Iran.
3 Assistant Professor of Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University, Yazd, Iran.
4 Professor of Medical Genetics, Abortion Research Center, Yazd Reproductive Sciences Institute, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
5 Professor of Medical Genetics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd Reproductive Sciences Research Institute, Abortion Research Center
چکیده [English]

Introduction: Premature ovarian failure (POF) is the end of ovarian activity before the age of 40, which is associated with low levels of sex hormones and high levels of gonadotropins. Genetic factors play an essential role in POF. BMP15 and its receptor BMPR1B are members of the TGFβ superfamily that are expressed in the ovaries and are involved in folliculogenesis. Any changes in these genes may disrupt them. So, this study aimed to assess 4 SNPs in exon 2 of BMP15 and 2 SNPs in exon 9 of BMPR1B genes as candidate SNPs in infertile Iranian women with POF.
Materials and Methods: Using the Uniprot database and PCR-SSCP methods, the link between SNPs 443T>C, 468G>A, 538G>A, 598C>T of BMP15, and 945G>A, 1020A>G of BMPR1B gene in 45 women with POF and 45 healthy women with children, without any history of diseases related to folliculogenesis and ovulation were examined as controls. Then, PCR products with mobility shift were sent for sequencing and the results were analyzed with CLC software
Results: The results of gel electrophoresis, SSCP, and sequencing graphs of none of the SNPs, did not show a change in the sequence of the patients compared to the control samples.
Conclusion: According to the key role of BMP15 in folliculogenesis and previous reports; BMP15 may be effective in the occurrence of POF. The absence of SNPs in these POF patients can be due to the small size of the studied samples and their genetic differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premature Ovarian Failure
  • Single Nucleotide Polymorphism
  • Female Infertility
  • BMP15
  • BMPR1B